Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ámbito temporal, subxectivo e obxectivo da dedución

Ámbito temporal da dedución e período impositivo en que se aplica a dedución

A dedución resulta aplicable polas cantidades satisfeitas desde o 6 de outubro de 2021 ata o 31 de decembro de 2024  polas obras realizadas durante o devandito período que cumpran as condicións e requisitos que se indican a continuación.

Ampliación do ámbito temporal desta dedución ata o 31 de decembro de 2024: o artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro, polo que se aproban medidas de reforzo da protección dos consumidores de enerxía e de contribución á redución do consumo de gas natural en aplicación do "Plan + seguridade para a túa enerxía (+SE)" así como medidas en materia de retribucións do persoal ao servizo do sector público e de protección das persoas traballadoras agrarias eventuais afectadas pola seca (BOE  do 19 de outubro) modificou, con efectos 1 de xaneiro de 2023, esta dedución ampliando o seu ámbito temporal ata o 31 de decembro de 2024.

A dedución practicarase nos períodos impositivos 2021, 2022, 2023 e 2024  (tras  a ampliación operada  en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro) en relación coas cantidades satisfeitas en cada un deles , sempre que se expedise, antes da finalización do período impositivo en que se vaia a practicar a dedución, o certificado de eficiencia enerxética.

Cando o certificado se expida nun período impositivo posterior a aquel en que se aboaron cantidades por tales obras, a dedución practicarase no  devandito  período impositivo posterior tomando en consideración as cantidades satisfeitas desde o 6 de outubro de 2021 (data da  entrada en vigor do Real Decreto-lei 19/2021, do 5 de outubro, de medidas urxentes para impulsar a actividade de rehabilitación edificatoria no contexto do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia), ata o 31 de decembro do citado período impositivo en que se expida en certificado.

En todo caso, o devandito certificado deberá ser expedido antes do 1 de xaneiro de 2025  (tras  a modificación prevista  en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro).

Lembre: esta dedución por obras de rehabilitación enerxética de edificios de uso predominante residencial practicarase nos períodos impositivos 2021, 2022, 2023 e 2024 (tras o Real Decreto-lei 18/2022) en relación coas cantidades satisfeitas en cada un deles , sempre que se expedise, antes da finalización do período impositivo en que se vaia a practicar a dedución, o certificado de eficiencia enerxética.

A diferenza desta , as deducións por obras de mellora para a redución da demanda de calefacción e refrixeración ou do consumo de enerxía primaria non renovable que se han examinado nos apartados anteriores practicaranse no período impositivo en que se expida o certificado de eficiencia enerxética emitido despois da realización das obras, con independencia do exercicio en que se pagaron as cantidades ou realizouse a obra.

Importante: tratandose de obras levadas a cabo por unha comunidade de propietarios a dedución practicarase polo contribuínte no período impositivo en que a comunidade de propietarios satisfaga o importe das obras de mellora realizada (exista ou non financiamento allea) sempre que se expedise o certificado de eficiencia enerxética con anterioridade á finalización do devandito período.

Ámbito obxectivo da dedución

A. Tipo de vivendas que dan dereito á dedución

Dan dereito á dedución as obras de rehabilitación enerxética realizadas en edificios de uso predominante residencial onde estea situada a vivenda ou vivendas propiedade do contribuínte.

Pode tratarse de calquera tipo de vivenda (tanto na vivenda habitual como en segundas residencias ou vivendas arrendadas) que sexa de propiedade do contribuínte, agás as vivendas afectas a actividades económicas.

Se asimilarán a vivendas as prazas de garaxe e rochos que se adquirisen con estas.

Terán dereito á dedución as obras levadas a cabo en elementos comúns do edificio que se efectúen en xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas e outras elementos análogos.

Non darán dereito a practicar esta dedución polas obras realizadas na parte da vivenda que se encontre afecta a unha actividade económica.

Importante: esta  dedución non resulta aplicable en vivendas de  obra nova  ou en edificios de nova construción  xa que, ao non existir nestes casos un certificado de eficiencia enerxética anterior e outro posterior ás obras, como esixe a norma  non pode acreditarse a correspondente redución ou mellora respecto da situación previa.

B. Obras de mellora que dan dereito á dedución

 • As obras que permiten beneficiarse da dedución son as de rehabilitación enerxética do edificio.

  Con esta finalidade, terán a consideración de obras de rehabilitación enerxética do edificio aquelas que contribúan á mellora da eficiencia enerxética do edificio en que se sitúa a vivenda, debendo acreditarse co certificado de eficiencia enerxética expedido polo técnico competente despois da realización daquelas :

  • unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable, referida á certificación enerxética, dun 30 por cento como mínimo, ou ben,

  • a mellora da cualificación enerxética do edificio para obter unha clase enerxética «A» ou «B», na mesma escala de cualificación (a do consumo enerxético), respecto do expedido antes do inicio das mesmas.

Atención: para acceder á devandita dedución as obras ás que se fai referencia teñen que  realizarse sobre o conxunto do edificio (vivenda unifamiliar) ou  sobre un bloque completo  (edificio plurifamiliar).

 • Para acreditar o cumprimento dos requisitos esixidos para a práctica desta dedución cumprirá o certificado de eficiencia enerxética expedidos antes e despois das obras .

   Os certificados de eficiencia enerxética expedidos antes do inicio das obras serán válidos para acreditar o cumprimento dos requisitos sempre que non transcorrese un prazo dous anos entre a data da súa expedición e a do inicio destas .

   Os certificados de eficiencia enerxética emitidos despois da realización das obras determinan o período impositivo en que se practica a dedución e deberá ser expedidos antes do 1 de xaneiro de 2025  (tras  a modificación prevista  en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro).

  Atención :  os certificados constitúen o único medio establecido pola Lei do IRPF para acreditar a redución ou mellora. Polo tanto, se non se dispón do correspondente certificado previo ao inicio das obras ou do expedido polo técnico competente con posterioridade ás mesmas non queda acreditado o cumprimento dos requisitos esixidos e, en consecuencia, non procede a aplicación da dedución.

 •  En todo caso os certificados de eficiencia enerxética deberán ser expedidos e rexistrados de acordo co que se dispón no Real decreto 390/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.

Importante:os contribuíntes con dereito a esta dedución deberán cubrir no apartado correspondente á mesma do   Anexo A.2  da declaración a información que se solicita sobre o inmoble,  o NIF ou NIE da persoa ou entidade que realizou as obras,  as datas dos certificados de eficiencia enerxética anterior e posterior ás obras, o consumo de enerxía primaria non renovable que figure en cada un deles ,  dato que poderá extraerse do indicador global contido no apartado 2) do Anexo II, a letra da cualificación enerxética do edificio  e as cantidades satisfeitas.

Ámbito subxectivo da dedución

Unicamente poderán aplicar a presente dedución os contribuíntes, propietarios das vivendas situadas no edificio.

Polo tanto, quedan excluídos os nós propietarios, usufrutuarios e arrendatarios.