Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Dedución por obras de rehabilitación enerxética de edificios de uso predominante residencial

A comunidade de propietarios da rúa XXXX número 23 levou a cabo unha serie de obras de mellora da eficiencia enerxética do edificio destinado a aforrar do 50 por 100 da enerxía consumida e conseguir a mellora da cualificación enerxética do edificio para obter unha clase enerxética «B». Estas obras consisten en melloras no illamento das fachadas, melloras na envolvente térmica, cubertas e  na rotura das pontes térmicas, así como a integración no edificio de sistemas ou instalacións de enerxías renovables.

As obras, que serán abonadas por todos os propietarios (incluídos locais comerciais, vivendas e garaxe) segundo a súa cota de participación, inícianse en decembro de 2022 e terminarán en abril de 2023. Pediuse un préstamo para realizar as indicadas obras que será pago polos propietarios a través dos recibos mensuais. Obtido o devandito financiamento a comunidade de propietarios realizará tres pagamentos polas obras de mellora. Un primeiro pagamento o 1 de decembro de 2022 mediante cheque nominativo, constando na factura emitida polo contratista como "Certificación a conta de contrato de obra de mellora da eficiencia enerxética”, e outros dous pagamentos que serán abonados ao contratista o 1 de marzo e o 1 de maio de 2023, respectivamente.

O matrimonio formado por don J.G e dona T.K, casados en réxime legal de gananciais, son propietarios dunha vivenda situada na devandita comunidade (a súa vivenda habitual) e polo coeficiente de participación na devandita comunidade correspóndelles das cantidades satisfeitas (incluída a expedición dos certificados de eficiencia enerxética), 8.000 euros do primeiro pagamento e 2000 euros nos outros dous pagamentos que serán abonados pola Comunidade de Propietarios ao contratista o 1 de marzo e o 1 de maio de 2023.

Emitíronse os correspondentes certificados de eficiencia enerxética antes e despois das obras. Este último será expedido o 20 de maio de 2023  e suporá a cualificación da vivenda como clase enerxética «B».

Determinar o importe da dedución que poden practicar en 2022, 2023 e 2024 tanto se optan por declaración individual como conxunta, e os excesos que poden deducirse nos exercicios seguintes.

Solución:

Ano 2022 

Non terán dereito a practicar a dedución.

A razón é que,  a pesar de satisfacer en 2022  cantidades pola realización das obras, neste período impositivo non foi expedido o certificado senón que este expídese nun período impositivo posterior (2023 ), por iso a dedución practicarase no devandito período impositivo posterior (2023 ) tomando en consideración neste caso as cantidades satisfeitas o 1 de decembro de 2022  (8.000 euros) e as abonadas o 1 de marzo e o 1 de maio de 2023  (2000 euros en cada un deles).

Ano 2023

Don J.G:

 • Base de dedución: (8.000 euros + 4.000 euros) ÷ 2 = 6.000

 • Base máxima: 5.000

 • Importe da dedución = 5.000 x 60% = 3.000

 • Resto de base de dedución, deducible nos catro anos seguintes: 6.000 – 5.000 = 1.000 euros

 • Base acumulada: 15.000 – 5.000 = 10.000

Dona T.K.

 • Base de dedución: (8.000 euros + 4.000 euros) ÷ 2 = 6.000

 • Base máxima = 5.000 euros

 • Importe da dedución = 5.000 x 60% = 3.000

 • Resto de base de dedución, deducible nos catro anos seguintes: 6.000 – 5.000 = 1.000 euros

 • Base acumulada: 15.000 – 5.000 = 10.000

Conxunta J.G e T.K.

 • Base de dedución: 12.000 euros

 • Base máxima = 5.000 euros

 • Importe da dedución = 5.000 x 60% = 3.000

 • Resto de base de dedución, deducible nos catro anos seguintes: 12.000 – 5.000 = 7.000 euros

 • Base acumulada: 15.000 – 5.000 = 10.000

Ano 2024

A. Se Don J.G e Dona  T.K. presentan declaración individual nese exercicio 2024

 1. Cando en 2023  presentaron declaración individual

  • Cantidades pendentes 2022: 1.000

  • Base máxima de dedución (a menor de):

   - Base máxima anual por declaración: 5.000

   - Base acumulada: 10.000

   - Cantidades pendentes de deducir: 1.000

  • Importe da dedución = 1.000 x 60% = 600

  • Remanente pendente = 0

 2. Cando en 2023  presentaron declaración conxunta

  • Cantidades pendentes 2022: 7.000 euros ÷ 2 = 3.500

  • Base máxima de dedución (a menor de):

   - Base máxima anual por declaración: 5.000

   - Base acumulada. 10.000

   - Cantidades pendentes de deducir: 3.500

  • Importe da dedución = 3.500 x 60% = 2.100

  • Remanente pendente = 0

B. Se Don J.G e Dona  T.K. presentan declaración conxunta en 2024

 1. Cando en 2023  presentaron declaración individual

  • Cantidades pendentes 2022: 1.000 x 2 = 2000

  • Base máxima de dedución (a menor de):

   - Base máxima anual por declaración: 5.000

   - Base acumulada  [15.000 - 5.000 individual J.G - 5.000 individual T.K] = 5.000

   - Cantidades pendentes de deducir: 2000

  • Importe da dedución = 2000 x 60% =1.200

  • Remanente pendente = 0

 2. Cando en 2023  presentaron declaración conxunta

  • Cantidades pendentes 2022: 7.000 euros

  • Base máxima de dedución (a menor de):

   - Base máxima anual por declaración: 5.000

   - Base acumulada 10.000

   - Cantidades pendentes de deducir: 7.000

  • Importe da dedución = 5.000 x 60% = 3.000

  • Remanente pendente = (7.000 - 5.000) = 2000

  • Base acumulada: 10.000 – 5.000 = 5.000

  Nota: As cantidades satisfeitas non deducidas por exceder da base máxima anual de dedución (2000 euros) poderán deducirse no exercicio 2024.