Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Importe da dedución e incompatibilidades cos restantes deducións por obras de mellora de eficiencia enerxética

Importe da dedución

A. Base da dedución

 • Para o exercicio 2022  a base desta dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas, recadro [1677] da declaración , mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que realicen tales obras, así como ás persoas ou entidades que expidan os citados certificados.

  Non obstante, descontaranse aquelas contías que, se é o caso, fosen subvencionadas a través dun programa de axudas públicas ou fosen a sero en virtude de resolución definitiva da concesión de tales axudas.

  Se se practica a dedución na correspondente declaración do IRPF e, con posterioridade, concédese unha subvención cuxa contía se corresponden con cantidades que formasen parte da base da dedución, deberase regularizar a situación tributaria de xeito que non se inclúan na base da dedución as contías correspondentes á devandita subvención (tendo como límite a base máxima anual de dedución). Para iso, de acordo co artigo 59 do Regulamento do IRPF, engadirase á cota líquida estatal da declaración do IRPF correspondente ao exercicio en que se concedesen a subvención o importe da dedución indebidamente practicada.

  Atención: en ningún caso, darán dereito a practicar dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

  Con esta finalidade, consideraranse como cantidades satisfeitas polas obras realizadas aquelas necesarias para a súa execución, incluíndo os honorarios profesionais, custos de redacción de proxectos técnicos, enderezo de obras, custo de execución de obras ou instalacións, investimento en equipos e materiais e outros gastos necesarios para o seu desenvolvemento, así como a emisión dos correspondentes certificados de eficiencia enerxética.

  Atención: en todo caso, non se considerarán nas devanditas cantidades os custos relativos á instalación ou substitución de equipos que utilicen combustibles de orixe fósil.

  No caso de vivendas de natureza ganancial, as cantidades satisfeitas con cargo á sociedade de gananciais por un matrimonio en réxime de sociedade legal de gananciais, atribuiranse a cada cónxuxe ao 50 por 100.

  En caso de vivenda de titularidade compartida, cada copropietario da vivenda poderá practicar a dedución polas cantidades que satisfixese pola realización das obras na parte que proporcionalmente se corresponda coa súa porcentaxe de titularidade na vivenda habitual, con independencia, de que a factura correspondente ás obras expedísese unicamente a nome dun dos cotitulares da vivenda

 • Obras levadas a cabo por unha Comunidade de propietarios

  Neste caso, os referidos medios de pagamento (tarxetas de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito) deben ser utilizados pola comunidade de propietarios ao satisfacer as obras ás persoas ou entidades que realicen as mesmas.

  Esta dedución por obras de mellora aplícase sobre as cantidades satisfeitas,  sen que a normativa reguladora da mesma estableza regras especiais para os casos en que se utilice financiamento alleo.

  A contía susceptible de formar a base da dedución de cada contribuínte, virá determinada polo resultado de aplicar ás cantidades satisfeitas pola comunidade de propietarios, o coeficiente de participación que tivese na mesma.

  Se na factura se identifica á comunidade de propietarios como destinataria final, o contribuínte poderá xustificar o investimento e gasto realizado mediante os recibos emitidos pola comunidade en que se lle esixa o pagamento das cantidades que proporcionalmente correspóndanlle, os documentos acreditativos do pagamento das mesmas, os documentos xustificativos das obras realizadas e demais medios de proba admitida en Dereito.

B. Base máxima de dedución

A base máxima anual por declaración desta dedución será de 5.000 euros anuais.

C. Exceso sobre a base máxima de dedución, traslado aos catro exercicios seguintes e base máxima acumulada da dedución

As cantidades satisfeitas non deducidas (bases pendentes de dedución) por exceder da base máxima anual de dedución poderán deducirse, co mesmo límite, nos catro exercicios seguintes, sen que en ningún caso a base acumulada da dedución poida exceder de 15.000 euros (límite máximo plurianual).

Importante: as cantidades satisfeitas en 2021 pendentes de aplicación ao principio do período 2022 consignarase no recadro [1854],  as que se apliquen  no exercicio no recadro  [1855] e  as pendentes de aplicar en exercicios futuros no recadro [1856], no Anexo  C.4 da declaración. No caso das cantidades satisfeitas en 2022 con dereito á dedución o seu  importe consígnase no recadro [1677] do Anexo A.2  e a pendente de aplicar en exercicios futuros no recadro [1857] do Anexo  C.4 da declaración.

D. Porcentaxe de dedución

O porcentaxe de dedución aplicable sobre a base de dedución, nos termos anteriormente comentados, é o 60 por 100.

Incompatibilidades

Esta dedución resultará incompatible coas deducións “Por obras de mellora que reduzan a demanda de calefacción e refrixeración” e “Por obras de mellora que reduzan o consumo de enerxía primaria non renovable” naqueles casos en que a mellora acreditada e as contías satisfeitas correspondan a actuacións realizadas no conxunto do edificio.