Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por asistencia a persoas con discapacidade

Normativa: Arts. 18 e 3  Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

1. Con carácter xeral

  • 100 euros por cada persoa con discapacidade que outorgue dereito á aplicación do mínimo por discapacidade de ascendentes ou descendentes, conforme á normativa estatal do IRPF.

  • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración , non supere as seguintes cantidades:

    • - 80.000 euros en tributación individual.

    • - 100.000 euros en tributación conxunta.

  • Cando varios contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución, estarase ás regras de rateo, convivencia e demais límites previstos na normativa estatal do IRPF.

2. Cando as persoas con discapacidade precisen axuda de terceiras persoas

  • O  20 por 100 do importe satisfeito á Seguridade Social, en concepto de cota fixa que sexa por conta do empregador, de conformidade co que se establece no Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social, co límite de 500 euros anuais por contribuínte, cando se acredite que as persoas con discapacidade necesitan axuda de terceiras persoas e xeren dereito á aplicación do mínimo en concepto de gastos de asistencia, conforme á normativa estatal do IRPF.

  • Unicamente terá dereito a este incremento o contribuínte titular do fogar familiar que conste como tal na Tesourería Xeral da Seguridade Social, pola afiliación en Andalucía ao Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social, de acordo co previsto na normativa de aplicación. Para tal fin, deberá facerse constar  no recadro [0859] do Anexo B.1 da declaración o Código Conta de Cotización polo Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible coa dedución "Por axuda doméstica" cando sexa a mesma persoa empregada a que dá dereito á aplicación de ambas as dúas deducións.