Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por axuda doméstica

Normativa: Art. 19 e 4 Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía e límite máximo  da dedución

 • O 20 por 100 do importe satisfeito no período impositivo por conta do empregador ou empregadora á Seguridade Social correspondente á cotización anual dun empregado ou empregada do fogar familiar, que constitúa a vivenda habitual do empregador ou empregadora.

  Aos efectos da mencionada dedución tera en contase o importe satisfeito polo titular do fogar familiar que conste como tal na Tesourería Xeral da Seguridade Social, pola afiliación en Andalucía ao Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social, sempre que, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), concorran os requisitos e de demais condicións que a continuación éxpónse.

  Enténdese por titular do fogar familiar, aos efectos desta dedución, o previsto na normativa reguladora do Sistema Especial do Réxime Xeral da Seguridade Social de Empregados do Fogar.

  Atención: en todos os casos (cónxuxes ou parellas de feito ou contribuíntes de idade igual ou superior a 75 anos), deberá facerse constar no recadro [0861] do Anexo B.1 da declaración o Código Conta de Cotización do sistema especial do réxime xeral da Seguridade Social de Empregados de Fogar.

 • O importe máximo da dedución non poderá superar 500  euros.

Supostos, requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 1. Que a persoa titular do fogar familiar, ou, se é o caso, o seu cónxuxe ou parella  inscrita no Rexistro de Parellas de Feito da Comunidade Autónoma de Andalucía ou en rexistros análogos doutras administracións públicas cumpran as seguintes condicións:

  • Que a persoa titular do fogar familiar, ou, se é o caso, o seu cónxuxe ou parella sexan nais ou pais de fillos  que dean dereito ao mínimo por descendentes.

  • Que ambos os dous cónxuxes ou integrantes da parella perciban rendementos do traballo ou de actividades económicas.

  No suposto de cónxuxes ou membros integrantes da parella inscrita no Rexistro de Parellas de Feito da Comunidade Autónoma de Andalucía ou en rexistros análogos doutras Administracións Públicas, poderase aplicar a dedución indistintamente o titular do fogar familiar ou o seu cónxuxe ou parella de feito.

 2. Que a persoa titular do fogar familiar, ou, se é o caso, o seu cónxuxe ou parella inscrita no Rexistro de Parellas de Feito da Comunidade Autónoma de Andalucía ou en rexistros análogos doutras Administracións Públicas,  sexa de idade igual ou superior a 75 anos.

  Basta con que o requisito de ter unha idade igual ou superior a 75 anos cúmprase por un do cónxuxes ou membros da parella de feito para que a dedución pode ser aplicada por calquera deles .

Incompatibilidade

Non terán dereito a aplicar esta dedución os contribuíntes que aplicasen a dedución "Por asistencia a persoas con discapacidade" que precisen axuda de terceiras persoas, cando a mesma persoa empregada dea dereito á aplicación de ambas as dúas deducións.