Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida e polas persoas mozos

Normativa: Arts. 9 e 2; disposición adicional primeira Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía da dedución

O  5 por 100 das cantidades satisfeitas  no período impositivo pola adquisición ou rehabilitación do inmoble que constitúa ou vaia a constituír a vivenda habitual do contribuínte.

Con respecto ao concepto de vivenda habitual véxase o artigo 2 da Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía. Así mesmo, teñase en conta que o concepto de vivenda habitual, de acordo coa disposición adicional primeira da citada Lei 5/2021, é o fixado polos artigos 54.1 e 2 e 55.2 c) do Regulamento do IRPF, en vigor a 31 de decembro de 2012, que se comenta no apartado “Condicións e requisitos de carácter xeral” do epígrafe “Dedución por investimento en vivenda habitual. Réxime transitorio" do Capítulo 16.

Véxase na "Dedución por investimento en vivenda habitual: Réxime transitorio" do Capítulo 16 deste Manual, o concepto de adquisición de vivenda habitual dentro do apartado "Adquisición, construción, rehabilitación e ampliación da vivenda habitual".

Teñase en conta que NON se asimilan á adquisición da vivenda a construción e ampliación da mesma, polo que  as cantidades satisfeitas por estes conceotos non dan dereito a practicar a dedución.

 • Requisitos específicos para a aplicación da dedución

  • Para ter dereito á dedución debe concorrer algunha das seguintes condicións na data de devindicación do imposto:

   1. Que a vivenda teña a cualificación de protexida de conformidade coa normativa da Comunidade Autónoma de Andalucía

   2. Que o adquirente sexa menor de 35 anos. En caso de tributación conxunta, o requisito da idade deberá cumpriro, polo menos, un do cónxuxes ou, se é o caso, o pai ou a nai no suposto de familias monoparentais.

    Para o concepto de familia monoparental véxase o artigo 4 da Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía.

  • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

   • - 25.000 euros en tributación individual.

   • - 30.000 euros en tributación conxunta.

  Base máxima da dedución

  • A base desta dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas para a adquisición ou rehabilitación da vivenda, incluídos os gastos orixinados que corresen a cargo do adquirente e, no caso de financiamento alleo, a amortización, os intereses, o custo dos instrumentos de cobertura do risco de tipo de xuro variable dos préstamos hipotecarios regulados no artigo décimo noveno da Lei 36/2003, do 11 de novembro, de medidas de reforma económica, e demais gastos derivados da mesma. En caso de aplicación dos citados instrumentos de cobertura, os intereses satisfeitos polo contribuínte minoraranse nas cantidades obtidas pola aplicación do citado instrumento.

  • A base máxima desta dedución será de 9.040 euros, de acordo cos requisitos e circunstancias previstas na normativa estatal do IRPF para a dedución por investimento en vivenda habitual vixente a 31 de decembro de 2012.

  Outras condicións para a aplicación da dedución

  • Nos supostos de nulidade matrimonial, divorcio ou separación xudicial, o contribuínte poderá seguir practicando esta dedución, polas cantidades satisfeitas no período impositivo para a adquisición de que foi durante a vixencia do matrimonio a súa vivenda habitual, sempre que continúe tendo esta condición para os fillos comúns e o proxenitor en cuxa compañía queden.

  • Cando se adquira unha vivenda habitual gozando da dedución por adquisición doutras vivendas habituais anteriores, non se poderá practicar dedución pola adquisición ou rehabilitación da nova en tanto as cantidades investidas na mesma non superen as investidas nas anteriores, na medida en que fosen obxecto de dedución.

   Cando o alleamento dunha vivenda habitual xerase unha ganancia patrimonial exenta por reinvestimento, a base de dedución pola adquisición ou rehabilitación da nova minorarase no importe da ganancia patrimonial á que se aplique a exención por reinvestimento. Neste caso, non se poderá practicar dedución pola adquisición da nova mentres as cantidades investidas na mesma non superen tanto o prezo da anterior, na medida en que fose obxecto de dedución, como a ganancia patrimonial exenta por reinvestimento.

  • Así mesmo, considerarase rehabilitación de vivenda habitual a que cumpra os requisitos e circunstancias fixadas pola normativa estatal do IRPF vixente a 31 de decembro de 2012, en concreto, as obras que se realicen na mesma que cumpran calquera dos seguintes requisitos:

   1. Que se trate de actuacións subvencionadas en materia de rehabilitación de vivendas nos termos previstos no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, ou Plan que o substitúa.

   2. Que teñan por obxecto principal a reconstrución da vivenda mediante a consolidación e o tratamento das estruturas, fachadas ou cubertas e outras análogas sempre que o custo global das operacións de rehabilitación exceda do 25 por 100 do prezo de adquisición se se efectuase esta durante os dous anos inmediatamente anteriores ao inicio das obras de rehabilitación ou, noutro caso, do valor de mercado que tivese a vivenda no momento do devandito inicio. Con esta finalidade, descontarase do prezo de adquisición ou do valor de mercado da vivenda a parte proporcional correspondente ao chan.