Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acollemento de persoas ou familias ucraínas desprazadas con motivo do conflito armado

Normativa: disposición transitoria quinta.1 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Ámbito temporal de aplicación da dedución: esta dedución soa resultará de aplicación nos  períodos  impositivos 2022 e 2023.

Contía e límite da dedución

 • 300 euros por persoa acollida.

 • Límite máximo:  1.000 euros por contribuyente.

Requisitos para a aplicación da dedución

Esta dedución será aplicable cando se cumpran os requisitos e condicións que a continuación indícanse, esixibles tanto ao contribuínte coma ás persoas en situación de acollemento:

a. Requisitos que debe cumprir o contribuínte:

 • Ter en situación de acollemento, a título particular:

  • persoas ou familias desprazadas desde Ucraína como consecuencia do conflito armado no seu país, ou

  • persoas que obtivesen o correspondente estatuto de refuxiado polo mesmo motivo.

 • As persoas obxecto de acollemento deberán estar incluídas no ámbito de aplicación do Real decreto 1325/2003, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento sobre réxime de protección temporal en caso de afluencia masiva de persoas desprazadas,  e obter o recoñecemento da protección temporal conforme ao procedemento establecido na Orde PCM/169/2022, do 9 de marzo, pola que se desenvolve o procedemento para o recoñecemento da protección temporal a persoas afectadas polo conflito de Ucraína.

 • En todo caso, terán esta consideración os menores non acompañados en réxime de acollemento familiar temporal, con motivo da situación provocada polo conflito armado no seu país, de acordo co previsto na normativa sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, así como de protección de menores en situación de risco e desamparo, conforme ao procedemento especial para a protección temporal de persoas menores de idade que se encontren afectados por unha crise humanitaria prevista no artigo 49 do Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína.

 • A aplicación desta dedución require a obtención dun certificado do órgano competente na xestión e o control destas acollidas, en que conste o número de persoas acollidas e a duración da acollida, de acordo co que dispoña o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

b. Requisitos que debe cumprir as persoas en acollemento

 • Que convivan co contribuínte polo menos durante catro meses do período impositivo.

 • Que no exercicio 2022 non teña rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros, e non garde unha relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade de ata o segundo grao co contribuínte.

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución con respecto ás mesmas persoas acollidas, o seu importe e o seu límite ratearanse por partes iguais.