Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adopción internacional de nenos

Normativa: Art. 110-4,  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía da dedución

600 euros,  por cada fillo adoptado no período impositivo, sempre que se trate dunha adopción internacional. 

Entenderase que a adopción ten carácter internacional cando se formalice nos termos regulados na lexislación vixente e de acordo cos Tratados e Convenios subscritos por España. Entenderase, así mesmo, que a adopción ten lugar no período impositivo correspondente ao momento en que se dite resolución xudicial constitutiva da mesma.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Cando o neno adoptado conviva con ambos os dous pais adoptivos, a dedución ratearase por partes iguais.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coas deducións anteriormente comentadas “Por nacemento ou adopción do terceiro fillo ou sucesivos” e “Por nacemento ou adopción dun fillo cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100” e coa dedución que se comenta posteriormente “Por nacemento ou adopción do primeiro e / ou segundo fillo en poboacións de menos de 10.000 habitantes".