Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición de vivenda habitual por vítimas do terrorismo

Normativa: Art. 110-7  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía da dedución

O 3 por 100 das cantidades satisfeitas durante o período impositivo pola adquisición dunha vivenda nova situada no territorio da Comunidade Autónoma de Aragón.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que a vivenda nova estea acollida a algunha modalidade de protección pública de vivenda e que constitúa ou vaia a constituír a primeira residencia habitual do contribuínte.

  • Que os contribuíntes teñan a consideración de vítimas do terrorismo ou, no seu defecto e por esta orde, o seu cónxuxe ou parella de feito ou os fillos que viñesen convivindo cos mesmos.

  • Os conceptos de adquisición, vivenda habitual, base máxima da dedución e o seu límite máximo serán os fixados pola normativa estatal vixente a 31 de decembro de 2012 para a dedución por investimento en vivenda habitual.

    A base de dedución por investimento en vivenda habitual e as cantidades que a integran coméntanse no Capítulo 16 dentro do apartado "Dedución por investimento en vivenda habitual: Réxime transitorio".

  • Tamén será aplicable conforme á normativa estatal vixente a 31 de decembro de 2012, o requisito da comprobación da situación patrimonial do contribuínte .