Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento

Normativa: Art. 110-12  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía e base máxima da dedución

O 10 por 100 das cantidades satisfeitas durante o exercicio correspondente, polo arrendamento da vivenda habitual vinculada ás operacións de dación en pagamento, cunha base máxima de dedución de 4.800 euros anuais.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • A dedución soa será aplicable no caso da adxudicación da vivenda habitual en pagamento da totalidade da débeda pendente do préstamo ou crédito garantido mediante hipoteca da citada vivenda e sempre que, ademais, formalícese entre as partes un contrato de arrendamento con opción de compra da mesma vivenda.

  • Que a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

    • - 15.000 euros en tributación individual.

    • - 25.000 euros en tributación conxunta.

  • Que se formalizase o depósito da fianza correspondente ao arrendamento ante o órgano competente en materia de vivenda da Comunidade Autónoma de Aragón, dentro do prazo establecido pola Lei 10/1992, do 4 de novembro, de fianza nos arrendamentos urbanos e en determinados contratos de subministración, ou norma vixente en cada momento.

  • O concepto de vivenda habitual será o fixado pola normativa estatal vixente a 31 de decembro de 2012 para a dedución por investimento en vivenda habitual.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica polo arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento de Aragón,  Canarias e Castela-A Mancha "do Anexo B.9  do modelo da declaración.