Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda social (dedución do arrendador)

Normativa: Art. 110-13  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía da dedución

O 30 por 100 da parte de cota íntegra autonómica do IRPF que corresponda aos rendementos do capital inmobiliario de tales arrendamentos nos termos que máis adiante indícanse.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que o contribuínte puxese unha ou máis vivendas a disposición do Goberno ##1##de Aragón, ou dalgunha das súas entidades ás que se atribúa a xestión do Plan de Vivenda Social de Aragón.

  • A base da dedución será a cota íntegra autonómica que corresponda á base liquidable xeral derivada dos rendementos netos de capital inmobiliaria reducidos nos termos previstos no artigo 23.2 e 3 da Lei do IRPF (redución do 60 por 100 por arrendamento de inmobles destinados a vivenda e redución do 30 por 100 por rendementos con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, respectivamente) correspondentes ás devanditas vivendas.