Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por axudas de carácter humanitario á vila ucraína con motivo do conflito armado no seu país

Normativa: disposición transitoria quinta.2 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Ámbito temporal de aplicación da dedución: esta dedución soa resultará de aplicación nos períodos impositivos 2022 e 2023.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

O 20 por 100 do importe das doazóns monetarias puras e simples efectuadas durante o período impositivo cando aquelas cumpran os seguintes requisitos:

  • Que sexan efectuadas durante o período impositivo a favor das entidades sen fins lucrativos a que se refiren os artigos 2 e 3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

  • Que teñan como destino financiar axudas de carácter humanitario, sanitario ou social en favor da vila ucraíno con motivo do conflito armado no seu país.

  • Que o contribuínte conte coa certificación por parte da entidade donataria en que conste que o destino da doazón é o sinalado con anterioridade.

Límite máximo da dedución

O importe desta dedución non poderá exceder o 10 por 100 da cota íntegra autonómica, recadro [0546] da declaración.