Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Polo coidado de persoas dependentes

Normativa: Art. 110-5 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía da dedución

150 euros polo coidado de persoas dependentes que convivan co contribuínte polo menos durante a metade do período impositivo.

Considérase persoa dependente, para os efectos desta dedución, ao ascendente maior de 75 anos e ao ascendente ou descendente cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, calquera que sexa a súa idade.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que a persoa dependente non obteña rendas anuais superiores a 8.000 euros, excluídas as exentas.

  • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro,  recadros [0435] e [0460]da declaración, menos o mínimo do contribuínte e o mínimo por descendentes, suma dos recadros  [0511] e [0513] da declaración , non sexa superior a:

    • - 21.000 euros en declaración individual.

    • - 35.000 euros en declaración conxunta.

  • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución, o seu importe ratearase por partes iguais.

    Cando a dedución corresponda a contribuíntes con distinto grao de parentesco, a súa aplicación corresponderá aos de grao máis próximo, non sendo que estes non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros, en cuxo caso corresponderán aos do seguinte grao.