Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns con finalidade ecolóxica e en investigación e desenvolvemento científico e técnico

Normativa: Art. 110-6  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

O 20 por 100 do importe das doazóns monetarias puras e simples efectuadas durante o período impositivo a calquera das seguintes entidades:

  • A Comunidade Autónoma de Aragón e os organismos e entidades públicas dependentes da mesma, cuxa finalidade sexa a defensa e conservación do medio natural e a investigación e o desenvolvemento científico e técnico.

  • As entidades sen fins lucrativos a que se refiren os artigos 2 e 3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24 de decembro), sempre que a súa fin exclusiva ou principal sexa a defensa do medio natural ou a investigación e o desenvolvemento científico e técnico e áchense inscritas nos correspondentes rexistros da Comunidade Autónoma de Aragón.

Límite máximo da dedución

O importe desta dedución non poderá exceder o 10 por 100 da cota íntegra autonómica, recadro [0546] da declaración.