Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de gardaría de fillos menores de 3 anos

Normativa: Art. 110-17 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polos gastos de custodia de fillos menores de 3 anos en gardarías ou centros de educación infantil.

Aos efectos de aplicación desta dedución, entenderase como gardaría ou centro de educación infantil todo centro autorizado polo Departamento competente en materia de Educación que teña por obxecto a custodia de nenos menores de 3 anos.

Límite máximo da dedución

 • 250 euros, por cada fillo inscrito nas devanditas gardarías ou centros, antes de que cumpra 3 anos de idade.

 • 125 euros, por cada fillo inscrito nas devanditas gardarías ou centros, no período impositivo en que o neno cumpra os 3 anos de idade

 Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Só teran en contase aqueles descendentes que dean dereito á aplicación do mínimo por descendentes.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, sexa inferior a :

  • - 35.000 euros en tributación individual.

  • - 50.000 euros en tributación conxunta.

  En todo caso, a base impoñible do aforro, sexa cal for a modalidade de declaración, non pode superar 4.000 euros.

 • Cando os fillos que dean dereito á dedución convivan con máis dun contribuínte, o importe da dedución ratearase por partes iguais.

  Para a aplicación deste requisito teñen que terse en conta os seguintes criterios:

  1. Para determinar se procede ratear a dedución atenderase unicamente á convivencia do fillo con máis dun proxenitor na data de devindicación do imposto (normalmente o 31 de decembro), agás no caso de garda e custodia compartida, en que se considerará que existe convivencia entre os pais, aínda que o fillo non estea convivindo de forma efectiva cun deles na citada data.

   Ademais, cómpre que o contribuínte satisfixese os gastos de gardaría ou centros de educación infantil. Non obstante, no caso de cantidades satisfeitas por matrimonios en gananciais e en réxime legal do consorcio conxugal aragonés o importe entenderase satisfeito por ambos os dous pais aínda cando sexa unicamente aboado por un do cónxuxes.

  2. En todo caso, a suma das deducións polos gastos de gardaría de ambos os dous proxenitores non pode superar as contías máximas previstas.
  3. Entenderase que existe convivencia se o fillo falecese durante o ano, sempre que exista convivencia na data de falecemento.

  4. Se, existindo convivencia entre os pais, falecese un deles con anterioridade ao 31 de decembro, pódese aplicar a dedución polas cantidades satisfeitas ata agora de falecemento que lle correspondan, co límite do 50 por 100 da contía máxima da dedución que corresponda.

  Pola súa banda, o cónxuxe  supérstite aplicará a dedución sen que poida superar, tendo en conta a cantidade aplicada na declaración do pai falecido, a contía máxima establecida.