Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bolsista

Normativa: Art. 110-8  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía e límite máximo da dedución

  • O 20 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio 2022  na subscrición de accións como consecuencia de acordos de ampliación de capital por medio do segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bolsista.

  • O importe máximo de dedución será de 10.000 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Para a aplicación da dedución deberán cumprirse os seguintes requisitos:

  • A participación do contribuínte na sociedade obxecto do investimento non pode ser superior ao 10 por 100 da súa capital social.

  • As accións subscritas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período de dous anos como mínimo .

  • A sociedade obxecto do investimento debe ter o domicilio social e fiscal en Aragón e non debe ter como actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto polo artigo 4.8.2.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible, para os mesmos investimentos, coa dedución "Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais de novas entidades ou de recente creación" e "Por investimento en entidades da economía social".

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica de Aragón, Galicia, Madrid ou Murcia por investimentos en entidades que cotizan no Mercado Alternativo Bolsista" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade e, se existe, da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en entidades que cotizan no Mercado Alternativo Bolsista no recadro correspondente.