Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación

Normativa: Art. 110-9  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades investidas no exercicio 2022 na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital en sociedades mercantís a que se refire o artigo 68.1 da Lei do IRPF coas seguintes limitacións:

  1. Só poderá aplicarse esta dedución sobre a contía investida que supere a base máxima da dedución xeral por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais de novas entidades ou de recente creación prevista no citado artigo 68.1 da Lei do IRPF.

  2. Se o contribuínte transmite accións ou participacións e opta pola aplicación da exención prevista no artigo 38.2 da Lei do IRPF, unicamente formará parte da base da dedución correspondente ás novas accións ou participacións subscritas a parte do reinvestimento que exceda do importe total obtido na transmisión daquelas . En ningún caso poderase practicar dedución polas novas accións ou participacións mentres as cantidades investidas non superen a citada contía.

   A  exención da ganancia patrimonial  que se poña de manifesto con ocasión da transmisión de accións ou participacións cando o importe obtido se reinvista noutra entidade de nova ou recente creación coméntase no Capítulo 11.

 • O importe máximo desta dedución será de 4.000 euros.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente creación e, se existe, da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación no recadro correspondente.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

A aplicación da dedución está condicionada ao cumprimento dos mesmos requisitos e condicións esixidas previstos no artigo 68.1 da Lei do IRPF en relación coa dedución xeral por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais de novas entidades ou de recente creación e, ademais os seguintes:

 • A Sociedade Anónima, Sociedade Limitada, Sociedade Anónima Laboral ou Sociedade Limitada Laboral onde debe materializarse o investimento deberá ter o seu domicilio social e fiscal en Aragón.

 • O contribuínte poderá formar parte do consello de administración da sociedade na que se materializou o investimento, sen que, en ningún caso, poida levar a cabo funcións executivas nin de enderezo nin manter unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento .

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento das condicións e requisitos establecidos comporta a perda do beneficio fiscal, e o contribuínte debe incluír na cota líquida autonómica da declaración do imposto correspondente ao exercicio en que se produciu o incumprimento as cantidades indebidamente deducidas, máis os xuros de mora reportados.

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible, para  os mesmos investimentos, coas deducións "Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bolsista" e "Por investimento en entidades da economía social".