Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para maiores de 70 anos

Normativa: Art. 110-14  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

75 euros por cada contribuínte que cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que o contribuínte teña 70 ou máis anos de idade e obteña rendementos integrables na base impoñible xeral, sempre que non procedan exclusivamente do capital.

    O contribuínte debe necesariamente obter algún rendemento que proveña dos rendementos do traballo e / ou das actividades económicas para que a dedución sexa aplicable. Así mesmo, ten que terse en conta que as ganancias patrimoniais que non derivan de transmisións consideraranse rendas do capital aos efectos de determinar se se cumpren os requisitos para poder aplicar a dedución.

  2. Que a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, non sexa superior ás seguintes cantidades:

    • - 23.000 euros en declaración individual.

    • - 35.000 euros en declaración conxunta.