Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción dun fillo cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100

Normativa: Art. 110-3  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía da dedución

200 euros,  por cada fillo nado ou adoptado durante o período impositivo.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que se trate do nacemento ou a adopción dun fillo cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

    O grao de discapacidade deberá estar referido á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) e recoñecido mediante resolución expedida polo órgano competente en materia de servizos sociais.

  • Cando os fillos que dean dereito á dedución convivan con máis dun contribuínte, o importe da dedución ratearase por partes iguais.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución “Por nacemento ou adopción do terceiro fillo ou sucesivos”.