Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción do primeiro e / ou segundo fillo en poboacións de menos de 10.000 habitantes

Normativa: Art. 110-16  Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro

Contía da dedución

 • 100 euros polo nacemento ou adopción, durante o exercicio, do primeiro fillo.

 • 150 euros polo nacemento ou adopción, durante o exercicio, do segundo fillo.

 • 200 e 300 euros, respectivamente, polo nacemento ou adopción do primeiro ou segundo fillo cando a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, non sexa superior ás seguintes cantidades:

  • - 23.000 euros en declaración individual.

  • - 35.000 euros en declaración conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A dedución unicamente poderá aplicarse no período impositivo en que o devandito nacemento ou adopción prodúzase.

 • A dedución corresponderá ao contribuínte con quen convivan os fillos que dean dereito á dedución. Cando os fillos que dean dereito á dedución convivan con máis dun contribuínte, o importe da dedución ratearase por partes iguais.

 • A dedución soa poderá aplicarse por aqueles contribuíntes que residisen no ano do nacemento e no anterior en municipios aragoneses cuxa poboación de dereito sexa inferior a 10.000 habitantes.

  Pode consultar a relación de municipios aragoneses cuxa poboación de dereito sexa inferior a 10.000 habitantes na seguinte ligazón: "Municipios con menos de 10.000 habitantes".

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible coa dedución que pode aplicarse o contribuínte por nacemento ou adopción dun fillo cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

A incompatibilidade está referida a un mesmo fillo, de tal forma que, se se aplica con respecto a el a dedución en atención ao grao de discapacidade dalgún dos fillos, non se podería aplicar esta dedución.

Naqueles supostos en que o contribuínte teña dereito a aplicar ambas as dúas deducións, pode optar pola que sexa máis favorable tendo en conta, non obstante, que en caso de declaración conxunta só cabe aplicar unha das deducións.