Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acollemento de menores

Normativa: Disposición adicional cuarta. Cinco Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 11 bis do Texto refundido. .

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • 300 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar de urxencia, temporal ou permanente previsto no artigo 173 bis do Código Civil, sempre que conviva co menor a totalidade do período impositivo.

    Precisión: teñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29 de xullo) modificou, desde 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código Civil que regula as modalidades de acollemento familiar e, de acordo con esta modificación, o acollemento familiar de urxencia e o temporal contempla os casos do anterior acollemento familiar simple.

    Se a convivencia é i nferior ao período impositivo, a contía da dedución ratearase polos días reais de convivencia no período impositivo.

  • Non dará lugar a esta dedución cando a adopción do menor prodúzase durante o período impositivo.

  • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito a esta dedución e non opten ou non poidan optar pola tributación conxunta, a dedución ratearase entre eles por partes iguais.