Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por alugamento de vivenda habitual

Normativa: Disposición adicional cuarta. Doce Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 15 do Texto refundido.

Contía e límite máximo da dedución

  • 24 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polo alugamento da vivenda habitual.

  • O importe máximo da dedución será de 720 euros anuais.

Para os efectos de poder practicarse esta dedución requírese que o contribuínte satisfaga en calidade de arrendatario cantidades en concepto de alugamento da súa vivenda habitual durante o período impositivo. Por iso, en caso  de matrimonio, calquera que sexa o seu réxime económico matrimonial,  só serán deducibles as cantidades que satisfaga o cónxuxe asinante do contrato de arrendamento sen prexuízo de que tal contrato teña efectos internos entre o cónxuxes. Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo  núm. 220/2009, do 3 de abril (Sala do Civil), recaída no recurso de casación núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009)

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460]da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a :

    • - 22.000 euros anuais en tributación individual.

    • - 33.000 euros anuais en tributación conxunta.

  • Que as cantidades satisfeitas en concepto de alugamento excedan do 10 por 100 da base impoñible xeral obtida polo contribuínte no período impositivo descontado, se o houber, o importe das subvencións que por este concepto percibise o arrendatario.

  • O  concepto de vivenda habitual  será o contido na Lei do IRPF.

  • A aplicación da dedución queda condicionada á declaración por parte do contribuínte do NIF arrendador, da identificación catastral da vivenda habitual e do canon arrendaticio anual.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar a referencia catastral da vivenda e, se existe, o da segunda vivenda arrendada, ou, se é o caso, se non ten referencia catastral, marcarase unha "X" nos recadros correspondentes. Así mesmo, deben cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.8  da declaración.