Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Pola alza de prezos

Normativa: Disposición adicional cuarta. Dezaseis do Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Ámbito temporal para a aplicación da dedución: esta dedución é aplicable exclusivamente no exercicio 2022.

Contía da dedución

O contribuínte poderá deducir, co fin de paliar os efectos da alza de prezos en aplicación das súas rendas polo cesta da compra, as seguintes contías:

En tributación individual

  • 225 euros cando o importe da suma da base impoñible xeral e do aforro sexa inferior a 20.000 euros.

  • 175 euros cando  o importe da suma da base impoñible xeral e do aforro sexa igual ou superior a 20.000 euros e inferior a 25.000 euros.

  • 125 euros cando  o importe  da suma da base impoñible xeral e do aforro sexa igual ou superior a 25.000 euros e inferior a 30.000 euros.

En tributación conxunta

  • 225 euros cando o importe  da suma da base impoñible xeral e do aforro da renda sexa inferior a 30.000 euros.

  • 175 euros cando  o importe  da suma da base impoñible xeral e do aforro sexa igual ou superior a 30.000 euros e inferior a 35.000 euros.

  • 125 euros cando o o importe  da suma da base impoñible xeral e do aforro  sexa igual ou superior a 35.000 euros e inferior a 40.000 euros.

Nota : a suma do importe da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro é a que consta reflectida nos  recadros  [0435] e  [0460] da declaración.

Atención: para os efectos de  determinar a alza de prezos, tomaranse en consideración os gastos satisfeitos polo contribuínte nos seguintes grupos que compoñen o cesta da compra do Índice de Prezos de Consumo:

  • 01 (alimentos e bebidas non alcohólicas),
  • 03 (vestido e calzado),
  • 04 (vivenda) e
  • 06 (medicina).