Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento

Normativa: Art. 15 bis  Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Contía e límite máximo da dedución

  • O 25 por 100 das cantidades satisfeitas durante o exercicio correspondente, polo arrendamento da vivenda habitual.

  • O importe máximo de dedución será de 1.200 euros anuais, tanto en tributación individual como en conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • A dedución soa será aplicable no caso da transmisión da vivenda habitual que efectúe o seu propietario en favor da entidade financeira acredora, ou dunha filial inmobiliaria do seu grupo, porque non pode facer fronte ao pagamento dos préstamos ou créditos hipotecarios concedidos para a súa adquisición, desde que o transmitente continúe ocupando a vivenda mediante contrato de arrendamento con opción de compra asinada coa entidade financeira.

    Véxase ao respecto os supostos de arrendamento vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento contemplada no artigo 35-bis do Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2009.

  • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a :

    • - 24.000 euros anuais en tributación individual.

    • - 34.000 euros anuais en tributación conxunta.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica polo arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento de Aragón,  Canarias e Castela-A Mancha "do Anexo B.9  da declaración.