Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Pola cesión de uso temporal e gratuíta de inmobles situados na illa da Palma

Normativa: Disposición adicional primeira. Tres Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Ámbito temporal para a aplicación da dedución: esta dedución é aplicable exclusivamente nos exercicios 2021 e 2022. Por iso, este é o último exercicio en que será aplicable esta dedución.

Contía da dedución

200 euros por do ano en que realicen, a título de precario, a cesión de uso temporal e gratuíta de inmobles situados na illa da Palma.

Teñase en canta que “por meses completos do ano ”hai que entender os meses naturais, polo que só poderase aplicar a dedución polos meses en que o inmoble estea cedido do 1 ao 30 ou 31 do mes en cuestión.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • A cesión de uso ten que ser do inmoble completo, non dunha parte e por un período mínimo de 3 meses.

  O "período mínimo de 3 meses" determínase de data a data, xa que  a finalidade desta dedución é facilitar o rápido aloxamento ás numerosas persoas afectadas pola erupción volcánica, sen que teñan que esperar a que sexa o día 1 do mes natural.

  Non obstante, aínda que para ter dereito á dedución o período de cesión ten que ser como mínimo 3 meses, o importe da dedución  aplicable atende a cada un dos meses completos en que se realizase a cesión. Así, por exemplo, se  se cede un inmoble en  desde 20 de setembro ata 22 de decembro de 2022, o contribuínte  terá dereito á dedución  por ser o período de cesión superior a 3 meses, pero o importe aplicable só será de 400 eutos xa que a contía de 200 euros  sos  procede polos meses de outubro e novembro, ao ser estes os dous únicos meses completos do ano en que tivo lugar a cesión.

 • O beneficiario da cesión ten que ser calquera persoa ou entidade que perdese un inmoble, por ser destruído ou quedar inhabitable ou inaccesible como consecuencia da erupción volcánica iniciada o 19 de setembro de 2021.

 • Para iso, o beneficiario deberá acreditar por calquera medio de proba admitida en dereito a existencia e titularidade, como propietario, usufrutuario ou nó propietario, do inmuebl e que quedou destruído ou inhabitable ou inaccesible como consecuencia da erupción volcánica,

 • O inmoble cuxo uso se cede debe utilizarse polo beneficiario como vivenda ou para o desenvolvemento dunha actividade económica, sanitaria, educativa, científica, cultural, social, deportiva ou relixiosa, sen que caiba a súa cesión a terceiros.

 • Cando sexan varios os titulares do inmoble, xa sexa como propietarios, usufrutuarios ou nó propietarios, o importe da dedución ratearase entre eles de forma proporcional á súa porcentaxe de titularidade.

  Cando existan usufrutuarios e nós propietarios do inmoble, para ratear o importe da dedución correspondente ao ben en cuestión as porcentaxes de usufruto e de núa propiedade computaranse pola metade do seu valor (ao estar a propiedade dividida entre o usufrutuario e o nó propietario) co fin de que a suma de porcentaxes de titularidade sexa igual a 100.

Límites da dedución

O importe máximo de dedución se suxeita a un dobre límite:

 • Non pode exceder de 1.500 euros por cada inmueble, tanto en tributación individual como conxunta.

 • Non pode superar o 35 por 100 da cota íntegra autonómica do exercicio.