Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por contribuíntes desempregados

Normativa: Disposición adicional cuarta. Trece Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo  os previstos no artigo 16 bis do presente Texto refundido.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

120 euros para os contribuíntes que perciban prestacións de desemprego.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Ter residencia habitual nas Illas Canarias .

  • Estar en situación de desemprego durante máis de seis meses do período impositivo correspondente ao ano 2022.

    Importante: no suposto de tributación conxunta, poderán beneficiarse desta dedución cada un dos contribuíntes integrados na unidade familiar que se encontre na indicada situación de desemprego e teña a súa residencia habitual nas Illas Canarias.

  • A suma dos rendementos íntegros do traballo, recadros [0012] da declaración, ten que ser no exercicio 2022  superior a 11.200 euros e igual ou inferior a 22.000 euros tanto en tributación individual coma en tributación conxunta.

    Estas contías serán para cada período impositivo os equivalentes na normativa reguladora do IRPF para os efectos da obriga de declarar.

  • A suma da base impoñible xeral e do aforro , excluída a parte correspondente aos rendementos do traballo, non poderá superar a cantidade de 1.600 euros.

    A devandita contía determinarase sumando os importes dos recadros [0435] e [0460] da declaración e restando do seu resultado o importe consignado no recadro [0025] do Apartado A correspondente a "Rendementos do Traballo ", da declaración.