Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por contribuíntes con discapacidade e maiores de 65 anos

Normativa: Disposición adicional cuarta. Catro Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 11 do Texto refundido.

Contía da dedución

  • 360 euros por cada contribuínte cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

  • 144 euros por cada contribuínte maior de 65 anos.

    Atención : ambas as dúas contías son compatibles entre si.

  • A determinación das circunstancias persoais e familiares que deban terse en conta para a aplicación desta dedución realizarase atendendo á situación existente na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

Condicións para a aplicación a dedución

Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución non sexa superior a :

  • 42.900 euros en tributación individual.

  • 57.200 euros en tributación conxunta.