Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por desarraigamento pola erupción volcánica da illa da Palma

Normativa: Disposición adicional primeira. Dous Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Ámbito temporal para a aplicación da dedución: esta dedución é aplicable exclusivamente nos exercicios 2021 e 2022. Por iso, este é o último exercicio en que será aplicable esta dedución.

Contía da dedución

 • 2000 euros  pola vivenda en que o contribuínte acredite que o día 19 de setembro de 2021 tiña a súa  residencia, con independencia do tempo de permanencia anterior á devandita data.

  Casuística:

  1. Se se trata dun edificio con varias vivendas, prazas de garaxes, rochos e outros anexos que teña unha única referencia catastral por non existir división horizontal, poderase aplicar a dedución por cada vivenda, sempre que se acredite a existencia de cada unha delas  por calquera medio de proba admitida en dereito.

  2. Se a vivenda ten prazas de garaxe, rochos e outros anexos, cada un deles coa súa propia referencia catastral, só aplicaríase a dedución pola vivenda, non polo garaxe nin polo rocho nin outros anexos que teñan referencia catastral independente.

  3. Se a vivenda e os seus anexos non teñen referencia catastral, neste caso se se poderá aplicar a dedución por cada vivenda (non polos anexos), sempre que se acredite a súa existencia por calquera medio de proba admitida en dereito.

 • 2000 euros  polos inmobles##2## ##2##afectos a actividades empresariais ou profesionais, incluídas as actividades agrícolas, gandeiras, forestais ou pesqueiras.

  Para ter dereito á dedución, as actividades económicas ás que o inmoble se encontra afecto deben ser exercidas polo titular do inmoble  ou o seu cónxuxe, ben directamente ou ben a través de entidades en réxime de atribución de rendas.

 • 1.000 euros polo resto de bens inmobles.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • A dedución pode ser aplicada polo propietario, usufrutuario e / ou nó propietario do inmoble.

 • Ten que tratarse de inmobles que quedasen destruídos, inhabitables ou inaccesibles de forma definitiva, como consecuencia da erupción volcánica iniciada o 19 de setembro de 2021 na illa da Palma.

  A referencia a que se perdese o inmoble por estar “destruído, inhabitable ou inaccesible de forma definitiva”, ten que interpretarse no sentido de que só poderase  aplicar a dedución cando a perda do inmoble sexa total, o que se produce cando o inmoble deixa de ser “usable”, ben porque desaparece por destrución, ou porque de forma definitiva, é inhabitable ou inaccesible.

 • Cando se trate da  vivenda en que residía o contribuínte cumprirá que, por calquera medio de proba admitida en dereito, como, por exemplo, certificado de empadroamento, entre outros, acredítese que o día 19 de setembro de 2021 os contribuíntes tiñan a súa residencia na devandita vivenda, con independencia do tempo de permanencia anterior á devandita data.

 • Cando se trate de  inmobles afectos a actividades empresariais ou profesionais, cumprirá que, por calquera medio de proba admitida en dereito, acredítese que o día 19 de setembro de 2021 os citados inmobles estaban afectos ás devanditas actividades, con independencia do tempo anterior en que o fosen.

 • Para o resto dos bens inmobles a existencia e titularidade, como propietario, usufrutuario ou nó propietario, do contribuínte o día 19 de setembro de 2021 debe acreditarse por calquera medio de proba admitida en dereito.

 • Se un mesmo inmoble ten diferentes usos, unicamente poderase aplicar o importe da dedución correspondente a un deles .

 • A dedución aplícase por cada inmoble que se perdese, isto é, que quedase destruído, inhabitable ou inaccesible de forma definitiva, rateandose, cando sexan varios titulares, a dedución de forma proporcional á súa porcentaxe de titularidade.

  Cando existan usufrutuarios e nós propietarios do inmoble, para ratear o importe da dedución correspondente ao ben en cuestión as porcentaxes de usufruto e de núa propiedade computaranse pola metade do seu valor (ao estar a propiedade dividida entre o usufrutuario e o nó propietario) co fin de que a suma de porcentaxes de titularidade sexa igual a 100.

Límites da dedución

Esta dedución terá como límite o 50 por 100 da cota íntegra autonómica.