Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por familia numerosa

Normativa: Disposición adicional cuarta. Oito Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 13 do Texto refundido.

Contía da dedución

Con carácter xeral, o contribuínte que posúa, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), o título de familia numerosa poderá deducir a cantidade que proceda das seguintes:

  • 540 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.

  • 720 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Cando algún do cónxuxes ou descendentes aos que sexa de aplicación o mínimo persoal e familiar teña un grao de discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100, o importe da dedución será :

  • 1.200 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.

  • 1.320 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Requisitos e condicións de aplicación

  • As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse de acordo co que se establece na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19 de novembro).

  • O título de familia numerosa deberá estar expedido polo órgano competente en materia de servizos sociais do Goberno das Canarias ou polos órganos correspondentes do Estado ou doutras Comunidades Autónomas.

  • A dedución practicarase polo contribuínte con quen convivan os restantes membros da familia numerosa. Cando estes convivan con máis dun contribuínte , o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución "Por nacemento ou adopción de fillos".