Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por familiares dependentes con discapacidade

Normativa: Disposición adicional cuarta. Quince Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación exclusivamente nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 16 ter do Texto refundido..

Contía da dedución

600 euros por cada ascendente ou descendente cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, que xere o dereito á aplicación do mínimo por discapacidade.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a :

    • - 42.900 euros en tributación individual.

    • - 57.200 euros en tributación conxunta.

  • Cando varios contribuíntes teñan dereito á aplicación da dedución prevista no presente artigo, estarase ás regras do rateo , convivencia e demais límites previstos na normativa estatal do IRPF.