Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para familias monoparentais

Normativa: Disposición adicional cuarta. Seis Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación exclusivamente nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 11 ter do Texto refundido.

Contía da dedución

120 euros para o contribuínte que teña ao seu cargo descendentes, sempre que non conviva con calquera outra persoa distinta aos citados descendentes, non sendo que se trate de ascendentes que xeren o dereito á aplicación do mínimo por ascendentes.

Condicións e outros requisitos para a aplicación da dedución

 • Consideraranse descendentes aos efectos da presente dedución:

  1. Os fillos menores de idade, tanto por relación de paternidade como de adopción, sempre que convivan co contribuínte e non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.

   A expresión "rendas" debe entenderse feita á suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro da declaración.

  2. Os fillos maiores de idade con discapacidade, tanto por relación de paternidade como de adopción, sempre que convivan co contribuínte e non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.

  3. Os descendentes a que se refiren as letras a e b anteriores que, sen convivir co contribuínte, dependan economicamente del e estean internados en centros especializados.

  Se asimilarán a descendentes aquelas persoas vinculadas ao contribuínte por razón de tutela e acollemento, nos termos previstos na lexislación vixente.

  Teñase en conta que, a partir do 3 de setembro de 2021, data de entrada en vigor da Lei 8/2021, do 2 de xuño, que reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, a tutela queda reducida aos menores de idade non sometidos a patria potestade ou non emancipados en situación de desamparo, suprimindose para maiores de idade, para os que se establece a curadoría e outras medidas de apoio á súa capacidade xurídica.

 • En caso de convivencia con descendentes que non dean dereito a dedución, non se perderá o dereito á mesma desde que as rendas anuais do descendente, excluídas as exentas, non sexan superiores a 8.000 euros.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a :

  • - 42.900 euros en tributación individual.

  • - 57.200 euros en tributación conxunta.

 • Cando ao longo do período impositivo lévese a cabo unha alteración da situación familiar por calquera causa, para os efectos de aplicación da dedución, entenderase que existiu convivencia cando tal situación producísese durante polo menos 183 días ao ano .