Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gasto de enfermidade (xeral)

Normativa: Disposición adicional cuarta. Catorce Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación exclusivamente nos períodos impositivos 2022 e 2023,  substituíndo os previstos no artigo 16 ter do Texto refundido.

Contía da dedución

 • O 12 por 100 dos gastos e honorarios profesionais abonados durante o período impositivo pola prestación de servizos realizada por quen teñan a condición de profesionais médicos ou sanitarios, agás farmacéuticos, conforme ao que se dispón nos artigos 2 e 3 da Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias, por motivo da prevención, diagnóstico e tratamento de enfermidades, saúde dental, embarazo e nacemento de fillos, accidentes e invalidez, tanto propios como das persoas que se inclúan no mínimo familiar.

  Importante: en ningún caso inclúese a asistencia con fins estéticos, agás cando constitúan a reparación de danos causados por accidentes ou intervencións que afecten as persoas e os tratamentos destinados á identidade sexual.

 • O 12 por 100 dos gastos na adquisición de aparellos e complementos, incluídas os lentes graduados e as lentes de contacto, que polas súas características obxectivas soas poidan destinarse a suplir as deficiencias físicas das persoas.

Límites máximos da dedución

 • Esta dedución terá un límite anual de:

  • - 600 euros en tributación individual.

  • - 840 euros en tributación conxunta.

 • Estes límites incrementaranse en 100 euros en tributación individual cando o contribuínte sexa unha persoa con discapacidade e acredite un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non debe ser  superior a :

  • - 42.900 euros en tributación individual.

  • - 57.200 euros en tributación conxunta.

 • A base conxunta desta dedución estará constituída polas cantidades xustificadas con factura e satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que presten os servizos.

  A dedución soa poderana aplicar as persoas titulares das facturas e que, pola súa parte, realicen o pagamento polos medios establecidos. Non obstante, se se trata de matrimonios en réxime de gananciais as cantidades satisfeitas atribuiranse a ambos os dous cónxuxes por partes iguais, polo que ambos os dous pais poderían aplicar a dedución sobre a metade das cantidades satisfeitas polos gastos orixinados polos fillos, aínda que a factura estea a nome dun só deles . No resto dos casos (separación de bens, parellas de feito, etc.) deberase acreditar quen satisfixo os gastos (a priori enténdese que o gasto satisfixoo o titular da factura, pero admítese proba que acredite que foi outro dos proxenitores) que será quen poida aplicar a dedución e pola totalidade das cantidades satisfeitas por el.

  Importante: en ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

 • A factura deberá cumprir todas as condicións establecidas no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro. A factura recibida polo contribuínte deberá conservarse durante o prazo de prescrición.

Importante : teñase en conta que o importe desta dedución xeral por gastos de enfermidade consígnase no recadro [0940] mentres que o importe da nova dedución por gastos de enfermidade para residentes na illa da Palma consígnase no recadro [0848].

Incompatibilidade

A dedución "por gastos de enfermidade para residentes na illa da Palma "que regula  a disposición adicional primeira. Catro do Texto Refundido e esta dedución  son incompatibles respecto do mesmo contribuínte, de xeito que aqueles contribuíntes con residencia habitual na Palma en 2022  que teñan dereito a aplicar a dedución por mínimo persoal, familiar e por discapacidade, aplicarán a nova dedución sobre todas as cantidades satisfeitas por gastos de enfermidade durante o exercicio.

Ao ser deducións distintas, na declaración conxunta serán compatible entre si sempre que sexan xeradas por distinto contribuínte. É dicir, se un dos contribuíntes cumpre os requisitos para aplicar a dedución correspondente á Palma aplicará a nova dedución mentres que o outro contribuínte cumpre os requisitos desta dedución xeral para resentes nas Canarias aplicará esta.