Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de estudos en educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional de grao medio

Normativa: Disposición adicional cuarta. Dous Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 7 bis do Texto refundido.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 100 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polos seguintes conceptos:

  • - adquisición de material escolar

  • - libros de texto

  • - transporte

  • - uniforme escolar

  • - comedores escolares

  • - reforzo educativo

 • Esta dedución ten os seguintes límites :

  1. Un límite máximo de 120 euros, polo primeiro descendente ou adoptado.

  2. 60 euros adicionais por cada un dos restantes descendentes ou adoptados.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Os gastos que dan dereito á dedución son os orixinados polos descendentes ou adoptados que dean lugar á aplicación do mínimo por descendente e encóntrense escolarizados en educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional de grao medio .

  Se asimilan a descendentes aquelas persoas vinculadas co contribuínte por razón de tutela ou acollemento non remunerado, nos termos previstos na lexislación vixente.

  Teñase en conta que, a partir do 3 de setembro de 2021, data de entrada en vigor da Lei 8/2021, do 2 de xuño, que reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, a tutela queda reducida aos menores de idade non sometidos a patria potestade ou non emancipados en situación de desamparo, suprimindose para maiores de idade, para os que se establece a curadoría e outras medidas de apoio á súa capacidade xurídica.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a :

  • - 42.900 euros en tributación individual.

  • - 57.200 euros en tributación conxunta.

 • Que o gasto se xustifique a través de factura que debe cumprir todas as condicións establecidas no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro.

  A factura recibida polo contribuínte deberá conservarse durante o prazo de prescrición, admitindose copia da mesma no suposto de que dous ou máis contribuíntes teñan dereito á dedución e non opten, ou non poidan optar, pola tributación conxunta.

 • Cando varios contribuíntes teñan distinto grao de parentesco con quen curse os estudos que orixinan o dereito á dedución, soamente poderán practicar a dedución os de grao máis próximo.

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito a esta dedución, a dedución (e o límite da dedución) ratearase entre eles por partes iguais.

  Como regra xeral, só terán dereito a aplicar a dedución os contribuíntes a cuxo nome se expida a factura xustificativa dos gastos. Non obstante, se se trata de matrimonios en réxime de gananciais as cantidades satisfeitas atribuiranse a ambos os dous cónxuxes por partes iguais, polo que ambos os dous pais poderían aplicar a dedución sobre a metade das cantidades satisfeitas polos gastos orixinados polos fillos, aínda que a factura estea a nome dun só deles .