Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de estudos

Normativa: Disposición adicional cuarta. Un Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación serán de aplicación para esta dedución nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 7 do Texto refundido .

Contía da dedución

Por cada descendente ou adoptado que cumpra os requisitos que a continuación especifícanse:

 • 1.800 euros, con carácter xeral.
 • 1.920 euros, se a base liquidable do contribuínte é inferior a  36.300 euros.

Se asimilan a descendentes ou adoptados as persoas vinculadas co contribuínte por razón de tutela ou acollemento non remunerado, nos termos previstos na lexislación vixente.

Teñase en conta que, a partir do 3 de setembro de 2021, data de entrada en vigor da Lei 8/2021, do 2 de xuño, que reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, a tutela queda reducida aos menores de idade non sometidos a patria potestade ou non emancipados en situación de desamparo, suprimindose para maiores de idade, para os que se establece a curadoría e outras medidas de apoio á súa capacidade xurídica

Requisitos para a aplicación da dedución

a. Con respecto ao descendente ou adoptado

 • Que os descendentes ou adoptados, incluídos os tutelados (e, se é o caso, os suxeitos a curadoría representativa) ou acollidos nos termos previstos na lexislación vixente,  cumpran os seguintes requisitos :

  1. Teñen que ser  solteiros

  2. Deben  depender  economicamente do contribuínte e

  3. Non teñen que cumprir 25 anos á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

 • Que os descendentes ou adoptados, tutelados (e, se é o caso, os suxeitos a curadoría representativa)  ou acollidos áchense cursando estudos de educación superior previstos no artigo 3.5 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, fóra da Illa de residencia do contribuínte .

  Importante: a dedución aplicarase na declaración correspondente ao período impositivo en que se inicie o curso académico.

 • Que os estudos de educación superior abarquen un Curso académico completo ou un mínimo de 30 créditos

 • Que o descendente; ou adoptado que orixine o dereito á dedución non obtivese rendas no exercicio por un importe superior a 8.000 euros ou, calquera que sexa o seu importe, rendas procedentes exclusivamente de ascendentes por consanguinidade ou de entidades en que os ascendentes teñan unha participación dun mínimo do 5 por 100 do capital, computado individualmente, ou un mínimo do 20 por 100 computado conxuntamente os ascendentes.

  Con esta finalidade, a expresión "rendas" debe entenderse feita á suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro.

b. Con respecto ao contribuínte

 • A dedución aplicarase na declaración correspondente ao período impositivo en que se inicie o curso académico.

  Por exemplo, para o curso académico 2022-2023, aplicarase no exercicio 2022.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración  correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a :

  • - 42.900 euros en tributación individual.

  • - 57.200 euros en tributación conxunta.

 • Que na Illa de residencia do contribuínte non exista oferta educativa pública, diferente da virtual ou a distancia, para a realización dos estudos que determinen o traslado a outro lugar para ser cursados.

Condicións para a aplicación da dedución

Para os efectos da aplicación da dedución, deben terse en conta as seguintes regras:

 • A determinación das circunstancias persoais e familiares que deban terse en conta para a aplicación da dedución, realizarase atendendo á situación existente na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito a esta dedución e non opten ou non poidan optar pola tributación conxunta, a dedución ratearase entre eles.

 • Cando varios contribuíntes teñan distinto grao de parentesco con quen curse os estudos que orixinan o dereito á dedución, soamente poderán practicar a dedución os de grao máis próximo.

Límite da dedución

O importe desta dedución non poderá exceder o 40 por 100 da cota íntegra autonómica, recadros [0546] da declaración.