Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de gardaría

Normativa: Disposición adicional cuarta. Sete Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 13 do Texto refundido.

Contía e límite máximo da dedución

O 18 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en concepto de gastos de gardaría de nenos menores de 3 anos de idade, cun máximo de 480 euros anuais por cada neno.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • O contribuínte ten que ser o proxenitor ou titor con quen convivan os menores de 3 anos.

  Se asimilan a descendentes aquelas persoas vinculadas co contribuínte por razón de tutela ou acollemento non remunerado, nos termos previstos na lexislación vixente.

 • Enténdese por gardaría, para os efectos desta dedución, todo centro autorizado pola consellaría competente do Goberno das Canarias para a custodia de nenos menores de tres anos.

 • O gasto de gardaría deberase xustificar a través de factura que debe cumprir todas as condicións establecidas no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro. A factura recibida polo contribuínte deberá conservarse durante o prazo de prescrición, admitindose copia da mesma no suposto de que dous ou máis contribuínte teñan dereito á dedución e non opten, ou non poidan optar, pola tributación conxunta.

 • Que  ningún dos contribuíntes obtivese , en tributación individual, rendas por importe de superior 42.900 euros no período impositivo.

  No suposto de tributación conxunta, este requisito entenderase cumprido se a renda da unidade familiar non excede de  57.200 euros.

  A renda  determínase pola suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración, correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución.

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á dedución e non opten, ou non poidan optar, pola tributación conxunta, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

 • A determinación das circunstancias persoais e familiares que deben terse en conta para a aplicación desta dedución realizarase atendendo á situación existente na data de devindicación do imposto (normalmente, 31 de decembro).

  Sen prexuízo diso , a dedución e o límite da mesma no período impositivo en que o neno cumpra os 3 anos calcularanse de forma proporcional ao número de meses en que se cumpran os requisitos previstos para a aplicación da dedución.