Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rendas de arrendamentos de vivenda (dedución do arrendador)

Normativa: Art. 15 quáter  Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Contía e límite máximo da dedución

  • O 75 por 100 dos gastos satisfeitos polo contribuínte durante o exercicio en concepto de primas de seguros de crédito que cubran total ou parcialmente o non-pagamento das rendas ás que o contribuínte teña dereito por razón do arrendamento dun ben inmoble, situado nas Canarias, a un terceiro destinado a vivenda.

  • O importe máximo desta dedución será de 150 euros anuais tanto en tributación individual como na conxunta .

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que a duración do contrato de arrendamento de vivenda cun mesmo arrendatario sexa igual ou superior a un ano.

  • Que se constituíse o depósito da fianza á que se refire o artigo 36.1 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos, a favor do órgano competente da Administración da Comunidade Autónoma das Canarias, no prazo establecido para iso.

  • Que o contribuínte declare no IRPF o rendemento derivado das rendas do arrendamento da vivenda como rendementos do capital inmobiliario.

  • Que o arrendador estea ao corrente das súas obrigas fiscais e indique nas súas declaracións de  IRPF o NIF do arrendatario e o número de referencia catastral do ben arrendado.

  • Que o importe mensual do arrendamento non sexa superior a 800 euros.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rendas de arrendamentos de vivenda (dedución do arrendador) das Canarias "do Anexo B.9 da declaración.