Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Xustificación documental das anteriores deducións autonómicas por donativos

Normativa: Art. 5 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Para ter dereito ás deducións anteriormente comentadas "Por doazóns con finalidade ecolóxica", "Por doazóns para a rehabilitación ou conservación do patrimonio histórico das Canarias "e "Por doazóns e achegas para fins culturais, deportivos, investigación ou docencia" deberanse cumprir os seguintes requisitos:

 • Obter da entidade donataria certificación en que figure, ademais do número de identificación fiscal e dos datos de identificación persoal do doador e da entidade donataria, data e destino do donativo, e o seu importe cando este sexa monetario.

  Tratandose de doazóns non monetarias, deberá acreditarse o valor dos bens doados, mediante certificación expedida pola empresa de base tecnolóxica beneficiaria, así como os datos identificativos do documento público ou outro documento auténtico acreditativo da entrega do ben ou dereito doado.

 • Ademais, no caso da dedución "Por doazóns e achegas para fins culturais, deportivos, investigación ou docencia"

  • Cando o destinatario da doazón sexa unha entidade ou universidade canaria de natureza pública, na certificación expedida á que se refire en punto anterior se lle incorporará a identificación do proxecto de interese cultural, deportiva investigación ou docente.

  • Cando o donatario teña natureza privada, deberá constar unha certificación adicional, expedida pola consellaría competente, en que se faga constar que o citado proxecto é de interese cultural, deportivo de investigación ou docente.

 • Que na certificación sinalada anteriormente figure a mención expresa de que a doazón se efectuase de maneira irrevogable e de que a mesma aceptouse .

  Importante: a revogación da doazón determinará a obriga de ingresar as cotas correspondentes aos beneficios gozados no período impositivo do exercicio en que a devandita revogación se produza, sen prexuízo dos xuros de mora que procedan.