Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por mínimo persoal, familiar e por discapacidade para residentes na illa da Palma

Normativa: Disposición adicional primeira. Un e art. 2 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Contía da dedución

Importe desta dedución será equivalente ao resultado de aplicar o tipo de gravame do primeiro tramo da escala autonómica (9 por 100), sobre unha base constituída polo 10 por 100 de cada unha das contías correspondentes ao mínimo do contribuínte e aos mínimos por descendentes, ascendentes e discapacidade a que se refiren os artigos 57, 58, 59 e 60 da Lei do IRPF.

De acordo co artigo 2.3. do texto refundido cando as persoas, integradas nunha unidade familiar, opten por tributar conxuntamente nos termos da normativa estatal reguladora do IRPF, as deducións autonómicas previstas neste texto refundido que se imputarán á unidade familiar serán aquelas que lle correspondesen a cada contribuínte se optasen pola tributación individual, aínda que os límites que nas mesmas contémplanse referiranse á cota íntegra autonómica correspondente á tributación conxunta.

Polo tanto,  esta dedución  ser calculará tomando en conta, respecto dos mínimos por descendentes, ascendentes e discapacidade, as contías resultantes da autoliquidación conxunta; e respecto da contía polo mínimo do contribuínte , haberá que diferenciar se a unidade familiar é monoparental ou biparental: no primeiro caso, a contía que hai que ter en conta polo artigo 57.1 e 2 da Lei do IRPF para a dedución, será a resultante da autoliquidación conxunta, pero no caso da biparental tomarase o dobre da contía prevista no artigo 57.1 da Lei do IRPF, (isto é, 5.550  euros  x  2 contribuíntes = 11.100 euros) e respecto das contías do artigo 57.2 da Lei do IRPF as que deriven da autoliquidación conxunta.

Requisitos para a aplicación da dedución

Só poderán aplicarse esta dedución os contribuíntes con residencia habitual no ano 2022 na illa da Palma en que concorran algunha das seguintes situacións:

  1. Que fosen desaloxados de forma definitiva dos inmobles onde residían, por quedar destruídos, inhabitables ou inaccesibles como consecuencia da erupción volcánica iniciada o 19 de setembro de 2021.

    Cumprirá que, por calquera medio de proba admitida en dereito, como, por exemplo, certificado de empadroamento ou contrato de alugamento, entre outros, acredítese que o día 19 de setembro de 2021 os contribuíntes desaloxados tiñan a súa residencia nos devanditos inmobles, con independencia do tempo de permanencia nos mesmos anterior á devandita data.

  2. Que os inmobles onde se situaban os seus lugares de traballo ou os seus medios de subsistencia, fosen destruídos, inhabitables ou inaccesibles como consecuencia da erupción volcánica iniciada o 19 de setembro de 2021.

    Cumprirá que, por calquera medio de proba admitida en dereito, acredítese que na devandita data eses inmobles constituían o lugar de traballo do contribuínte ou o seu medio de subsistencia, con independencia do tempo anterior en que o fosen.

Ámbito temporal para a aplicación da dedución.

Esta dedución será aplicable exclusivamente nos exercicios 2021 e 2022. Polo tanto, este é o último exercicio en que será aplicable.