Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción de fillos

Normativa: Disposición adicional cuarta. Tres Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Atención: as condicións e importes que se sinalan a continuación para esta dedución serán de aplicación nos períodos impositivos 2022 e 2023, substituíndo os previstos no artigo 10 do Texto refundido.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • Por cada fillo nado ou adoptado no período impositivo, que conviva co contribuínte:

  • - 240 euros, cando se trate do primeiro ou segundo fillo.

  • - 480 euros, cando se trate do terceiro.

  • - 720  euros, cando se trate do cuarto.

  • - 840 euros, cando se trate do quinto ou sucesivos.

 • No caso de que o fillo nado ou adoptado teña unha discapacidade física, psíquica, ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100, sempre que o devandito fillo convivise co contribuínte ininterrompidamente desde o seu nacemento ou adopción ata o final do período impositivo, ademais da dedución correspondente ao nacemento ou adopción a que se refire o punto anterior, poderá deducirse a cantidade que proceda das seguintes:

  • - 480 euros, cando se trate do primeiro ou segundo fillo que padeza a devandita discapacidade.

  • - 960 euros, cando se trate do terceiro ou posterior fillo que padeza a devandita discapacidade, sempre que sobrevivan os anteriores fillos con discapacidade.

Condicións de aplicación da dedución

 • Cando ambos os dous proxenitores ou adoptantes teñan dereito á dedución e non opten pola tributación conxunta, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

 • Para determinar o número de orde do fillo nado ou adoptado atenderase os fillos que convivan co contribuínte á data de devindicación do imposto (normalmente, 31 de decembro), computandose aos devanditos efectos tanto os fillos naturais como os adoptivos.

 • Considerarase que conviven co contribuínte , entre outros, os fillos nados ou adoptados que, dependendo do mesmo, estean internados en centros especializados.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a:

  • - 42.900 euros en tributación individual.

  • - 57.200 euros en tributación conxunta.