Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por trasladar a residencia habitual a outra illa do Arquipélago para realizar unha actividade laboral por conta allea ou unha actividade económica

Normativa:  Art. 8  Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Contía da dedución

300 euros no período impositivo en que se produza o cambio de residencia e no seguinte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • O traslado da residencia habitual desde a illa en que resida a calquera das demais illas do Arquipélago debe vir motivado pola realización dunha actividade laboral por conta allea ou unha actividade económica.

  • Para consolidar o dereito á dedución , é preciso que o contribuínte permaneza na illa de destino durante o ano en que se produce o traslado e os tres seguintes.

    Atención: o incumprimento de calquera dos dous requisitos anteriores dará lugar á integración das cantidades deducidas na cota íntegra autonómica do exercicio en que se produza o incumprimento, cos correspondentes xuros de mora.

  • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro. recadros [0435] e [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a :

    • - 39.000 euros en tributación individual.

    • - 52.000 euros en tributación conxunta.

Límite máximo da dedución

O importe da dedución non poderá exceder da parte autonómica da cota íntegra procedente dos rendementos do traballo e de actividades económicas en cada un dos dous exercicios en que resulte aplicable a dedución.

Particularidades en caso de tributación conxunta

No suposto de tributación conxunta, a dedución de 300 euros aplicarase, en cada un dos dous períodos impositivos en que sexa aplicable a dedución, por cada un dos contribuíntes que traslade a súa residencia nos termos anteriormente comentados, co límite da parte autonómica da cota íntegra procedente de rendementos do traballo e de actividades económicas que corresponda aos contribuíntes que xeren dereito á aplicación da dedución.

Cando ambos os dous cónxuxes trasladasen a residencia a outra illa para realizar unha actividade, o límite da dedución en tributación conxunta calcúlase de forma conxunta para ambos os dous.