Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acollemento familiar de menores

Normativa: Art. 2.5 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía da dedución

Atención: teñase en conta que a disposición adicional cuarta da a Lei de Cantabria 11/2022, do 28 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas (BOC  29-12-2022), como consecuencia da  situación  económica derivada do conflito en Ucraína, que desencadeou un incremento de prezos, eleva para o período 2022 a contía da dedución de 240 a 360 euros e o importe máximo cando existan varios menores acollidos de forma simultánea no período impositivo que pasa de 1.200 a 1.800 euros.

Os contribuíntes que reciban menores en réxime de acollemento familiar poderán deducir as seguintes cantidades:

 • 360  euros con carácter xeral, ou

 • 360  euros polo número máximo de menores acollidos de forma simultánea no período impositivo.

  En todo caso, a contía da dedución non poderá superar o importe de 1.800 euros.

 • Esta dedución será igualmente aplicable ás persoas ex-acolledoras coas que conviva unha persoa maior de idade que se tivese acollida ata a maioría de idade, sempre que a convivencia non se interrompese e que a convivencia se dea baixo a aprobación e a supervisión da entidade pública de protección de menores.

  Neste último caso, a dedución está suxeita aos mesmos requisitos que permiten a aplicación do mínimo por descendentes polos / os fillos/as maior de idade que conviven no domicilio familiar.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • O acollemento familiar que dá dereito á dedución poderá ser simple ou permanente, administrativo ou xudicial, sempre que os contribuíntes fosen previamente seleccionados para ese fin por unha entidade pública de protección de menores.

  Precisión: teñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29 de xullo) modificou, con efectos desde 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código Civil que regula as modalidades de acollemento familiar e, de acordo con esta  modificación, o acollemento familiar de urxencia e o temporal contemplan os casos do anterior acollemento familiar simple.

  Polo tanto, a dedución será aplicable ao actual acollemento familiar de urxencia, temporal e permanente.

 • Os contribuíntes que reciban os menores non deben ter relación de parentesco con acollídosos nin adoptaros durante o período impositivo.

 • No suposto de acollemento de menores por matrimonios, parellas de feito ou parellas que convivan de forma permanente en análoga relación de afectividade ás anteriores sen rexistrar a súa unión, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración individual de cada un deles se tributasen deste xeito.