Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda situada en zonas de Cantabria en risco de despoboamento que constitúan ou vaian constituír a vivenda habitual do arrendatario

Normativa: Art. 2.11.1 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía e límites da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polo arrendamento dunha vivenda que constitúa ou vaia a constituír a súa vivenda habitual.

  O concepto de vivenda habitual será o fixado pola disposición adicional vixésimo terceira da Lei do IRPF e o artigo 41 bis do seu Regulamento.

 • O importe máximo de dedución será de:

  • - 600 euros en tributación individual.

  • - 1.200 euros en tributación conxunta.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que a vivenda arrendada estea situada en zona rural en risco de despoboamento.

  Atención: enténdese que cumpren este requisito aqueles municipios ou concellos en que se dean algún dos seguintes criterios obxectivos:

  1. Poboación inferior a 2000 habitantes.

  2. Densidade de poboación inferior a 12,5 habitantes por quilómetro cadrado.

  3. Taxa de avellentamento superior ao 30 por 100.

  Con esta finalidade debe terse en  conta a Orde HAC/22/2022, do 28 de novembro, pola que se aproba a relación de municipios que teñen a condición de Zona Rural de Cantabria en risco de despoboamento para o exercicio 2022  (BOC 07-12-2022). 

 • Que a vivenda arrendada constitúa a residencia habitual do contribuínte .

  Para determinar o concepto de  residencia habitual no territorio dunha Comunidade Autónoma  estarase ao disposto polo artigo 72 da Lei do IRPF.

 • Que a suma da base liquidable xeral e a base liquidable do aforro , suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración, minorada no importe do   mínimo persoal e familiar, recadro [520], sexa inferior a

  • - 22.946 euros en tributación individual.

  • - 31.485 euros en tributación conxunta.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coa aplicación da dedución "Por arrendamento de vivenda habitual por mozos, maiores e persoas con discapacidade" comentada anteriormente e prevista no artigo 2.1 do Decreto Lexislativo 62/2008.

A incompatibilidade refírese a que pola mesma vivenda aplíquense as dúas deducións.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia e Comunitat Valenciana "do Anexo B.8 da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, se existe, do segundo arrendador ou, se é o caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X no recadro correspondente.