Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por coidado de familiares

Normativa: Art. 2.2  Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía da dedución

150 euros por cada un dos seguintes familiares, xa sexa o parentesco por consanguinidade ou por afinidade:

  • Descendente menor de 3 anos.

  • Ascendente maior de 70 anos.

  • Ascendente, descendente, cónxuxe ou irmán cun grao de discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100 de acordo co baremo a que se refire o artigo 354 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31 de outubro).

Por descendente menor de 3 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, procederá aplicar unha dedución de 100 euros por descendente e outros 100 euros por discapacidade. De forma análoga cabe proceder cos ascendentes.

Atención: teñase en conta que a disposición adicional cuarta da a Lei de Cantabria 11/2022, do 28 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas (BOC 29-12-2022), como consecuencia da  situación  económica derivada do conflito en Ucraína, que desencadeou un incremento de prezos, eleva para o período 2022 o límite do dereito a esta dedución que pasa de 100 a 150 euros.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que o ascendente, descendente, cónxuxe ou irmán conviva máis de 183 días do ano natural co contribuínte . Exceptúase do cumprimento deste requisito aos menores de tres anos.

  • Que o descendente ou ascendente non teña rendas brutas anuais superiores a 6.000 euros. Nos supostos de discapacidade de ascendente, descendente, cónxuxe ou irmán o límite será de 1,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM).

    O importe do IPREM anual para  euros.

Lembre: cumprindose os anteriores requisitos, terase dereito á aplicación da dedución, aínda que o parentesco sexa por afinidade.