Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para familias monoparentais

Normativa: Art. 2.9  Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía da dedución

300 euros anuais para o titular da familia monoparental.

Atención: teñase en conta que a disposición adicional cuarta da Lei de Cantabria 11/2022, do 28 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas (BOC 29-12-2022), como consecuencia da  situación  económica derivada do conflito en Ucraína, que desencadeou un incremento de prezos, eleva para o período 2022 o límite do dereito a esta dedución que pasa de 200 a 300.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución:

 • Nos casos de separación legal ou cando non existise vínculo matrimonial, terá a consideración de familia monoparental a formada pola nai ou o pai e os fillos que convivan cunha ou outro e que reúnen algún dos seguintes requisitos :

  1. Fillos menores de idade , con excepción de que, co consentimento dos pais, vivan independentes destes .

  2. Fillos maiores de idade que antes do 1 de xaneiro de 2022 fosen declarados xudicialmente incapacitados, suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitade a.

  3. Fillos maiores de idade para os que se declarase xudicialmente a curadoría representativa.

   Teñase en conta que, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021 de reforma do Código Civil, as referencias realizadas á incapacitación xudicial, esténdense ás resolucións xudiciais en que se establece a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

 • Que a suma de base liquidable xeral e a base liquidable do aforro, suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración ,  minorado no mínimo persoal e familiar, recadro [0520], sexa inferior a 31.485 euros.