Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de enfermidade

Normativa: Art. 2.7  Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía e límites máximos da dedución

 • O 10 por 100 dos gastos e honorarios profesionais, tanto propios como das persoas que se inclúan no mínimo familiar, abonados durante o ano pola prestación de servizos sanitarios por motivo de enfermidade, saúde dental, embarazo e nacemento de fillos, accidentes e invalidez, desde que estes honorarios non estean cubertos pola Seguridade Social ou se é o caso pola Mutua ou entidade aseguradora correspondente do contribuínte .

 • Esta dedución terá un límite anual de:

  • - 500 euros en tributación individual.

  • - 700 euros en tributación conxunta.

 • Estes límites incrementaranse en:

  • - 100 euros en tributación individual cando o contribuínte sexa unha persoa con discapacidade e acredite un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

  • - 100 euros por cada contribuínte coa devandita discapacidade no caso de tributación conxunta.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que a suma da base  liquidable xeral e a base liquidable do aforro, suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración,  minorada no mínimo persoal e familiar, recadro [0520], sexa inferior a:

  • - 22.946 euros en tributación individual.

  • - 31.485 euros en tributación conxunta.

 • A base conxunta desta dedución estará constituída polas cantidades xustificadas con factura e satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que presten os servizos.

  Importante: en ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro en efectivo.