Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de gardaría para contribuíntes que teñan a súa residencia habitual en zonas rurais de Cantabria en risco de despoboamento

Normativa: Art. 2.11.2  Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía e límites da dedución

 • O 30 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polos gastos de gardaría dos fillos ou adoptados.

 • O límite da dedución será de 900 euros anuais por fillo menor de tres anos.

  Atención: teñase en conta que a disposición adicional cuarta da Lei de Cantabria 11/2022, do 28 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas (BOC 29-12-2022), como consecuencia da  situación  económica derivada do conflito en Ucraína, que desencadeou un incremento de prezos, eleva para o período 2022 o límite do dereito a esta dedución que pasa de 600 a 900 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a vivenda habitual do contribuínte encóntrase situada nunha das  zonas rurais de Cantabria cualificada como en risco de despoboamento.

  Atención: enténdese que cumpren este requisito aqueles municipios ou concellos en que se dean algún dos seguintes criterios obxectivos:

  1. Poboación inferior a 2000 habitantes.

  2. Densidade de poboación inferior a 12,5 habitantes por quilómetro cadrado.

  3. Taxa de avellentamento superior ao 30 por 100.

  Con esta finalidade debe terse en  conta a Orde HAC/22/2022, do 28 de novembro, pola que se aproba a relación de municipios que teñen a condición de Zona Rural de Cantabria en risco de despoboamento para o exercicio 2022  (BOC 07-12-2022). 

  Para determinar o concepto de  residencia habitual no territorio dunha Comunidade Autónoma  estarase no disposto polo artigo 72 da Lei do IRPF.

 • Que a suma da base liquidable xeral e a base liquidable do aforro , suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración, minorada no importe do mínimo persoal e familiar, recadro [0520], sexa inferior a:

  • - 22.946 euros en tributación individual.

  • - 31.485 euros en tributación conxunta.

 • A base da dedución estará constituída polas cantidades xustificadas con facturas ou recibos e satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que presten os servizos de gardaría.

  En ningún caso, darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro en efectivo.

 • Se hai máis dun contribuínte con dereito á dedución, ratearase a dedución segundo os gastos xustificados por cada contribuínte sen que supere conxuntamente a cantidade máxima de dedución (900 euros anuais), agás o caso de matrimonio en gananciais que poderán deducirse ao 50 por 100 cada un nas súas declaracións individuais.

I ncompatibilidad

Esta dedución é incompatible coa aplicación da dedución "Por gastos de gardaría" comentada con anterioridade.

A dedución dos gastos de gardaría depende de onde teña a residencia habitual o contribuínte no exercicio 2022: se é nun municipio con risco de despoboamento, aplicarase esta dedución por todos os gastos do exercicio e se a súa residencia habitual, tal como se define no IRPF, está fóra destes municipios, poderase deducir pola regulada no artigo 2.8 do Decreto Lexislativo 62/2008.

Por iso, no caso excepcional de que un do cónxuxes resida (ou residise no ano) nunha zona de Cantabria con risco de despoboamento e o outro non, na  declaración  conxunta poderían simultanearse ambas as dúas deducións de tal forma que cada cónxuxe aplicase a dedución correspondente ao lugar onde se encontra a súa residencia habitual.