Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais de novas entidades ou de recente creación

Normativa: Art. 2.6  Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital nas sociedades mercantís que máis adiante detállanse.

 • O límite máximo de dedución será de 1.000 euros, tanto en tributación individual como en conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Para a aplicación da dedución deben cumprirse os seguintes requisitos e condicións:

 1. Que, como consecuencia da participación conseguida polo contribuínte,##1## computada canda a que posúan da mesma entidade o seu cónxuxe ou persoas unidas ao contribuínte por razón de parentesco, en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non se chegue a posuír durante ningún día do ano natural máis do 40 por 100 do total do capital social da entidade ou dos seus dereitos de voto.

 2. As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos.

 3. A entidade de que se adquiran as accións ou participacións debe cumprir os seguintes requisitos:

  1. Debe revestir a forma de Sociedade Anónima, Sociedade Limitada, Sociedade Anónima Laboral ou Sociedade Limitada Laboral.

  2. Debe ter a consideración de PEMES de acordo coa definición das mesmas dada pola Recomendación da Comisión Europea do 6 de maio de 2003.

  3. Debe ter o domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma de Cantabria.

  4. Debe desenvolver unha actividade económica.

   Para tal fin, non debe ter por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto polo artigo 4. Oito. Dous. a) da Lei do Estado 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  5. No caso de que o investimento efectuado corresponda á constitución da entidade debe contar, desde o primeiro exercicio fiscal, como mínimo, cunha persoa contratada, a xornada completa, dada de alta na Seguridade Social e residente na Comunidade Autónoma de Cantabria##2##.

  6. No caso de que o investimento efectuado corresponda a unha ampliación de capital :

   • A entidade deberá ser constituída dentro dos tres anos anteriores á ampliación de capital e

   • O cadro de persoal media da entidade durante os dous exercicios fiscais posteriores ao da ampliación ten que incrementarse respecto da cadro de persoal medio que tivese nos doce meses anteriores polo menos nunha persoa contratada, a xornada completa, dada de alta na Seguridade Social e residente na Comunidade Autónoma de Cantabria.

   • O devandito incremento débese manter durante polo menos outros vinte e catro meses.

   Para o cálculo do cadro de persoal media total da entidade e do seu incremento tomaranse as persoas empregadas nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación coa  xornada  completa.

 4. O contribuínte ou a contribuínte pode formar parte do consello de administración da sociedade en que materializou o investimento, pero en ningún caso pode levar a cabo funcións executivas nin de enderezo. Tampouco pode manter unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento.

 5. As operacións en que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, en que debe especificarse a identidade dos investidores e o importe do respectivo investimento.

 6. Os requisitos establecidos nas letras a e d e nos números 3, 4 e 5 da letra c anterior, deben cumprirse durante un período mínimo de tres anos a partir da data de efectividade do acordo de ampliación de capital ou constitución que orixine o dereito á dedución.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos e as condicións establecidas comporta a perda do beneficio fiscal e o contribuínte ou a contribuínte debe incluír na declaración do imposto correspondente ao exercicio en que se produciu o incumprimento a parte do imposto que se deixou de pagar como consecuencia da dedución practicada, canda os xuros de mora reportados.

Importante : os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia e Comunitat Valenciana "do Anexo B.8  da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o  NIF da entidade de nova ou recente creación e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación.