Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por obras de mellora

Normativa: Art. 2.3 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas en obras realizadas, durante o exercicio fiscal, en calquera vivenda ou vivendas da súa propiedade, sempre que estea situada na Comunidade de Cantabria, ou no edificio en que a vivenda se encontre, e que teñan por obxecto:

 1. Unha rehabilitación cualificada como tal pola Dirección Xeral de Vivenda do Goberno de Cantabria.

 2. A mellora da eficiencia enerxética, a hixiene, a saúde e protección do medio natural e a accesibilidade á vivenda ou ao edificio en que se encontra.

 3. A utilización de enerxías renovables, a seguridade e a estanquidade e, en particular, a substitución de instalacións de electricidade, auga, gas, calefacción.

 4. As obras de instalación de infraestruturas de telecomunicación que permitan o acceso a Internet e a servizos de televisión dixital na vivenda do contribuínte.

Importante: non darán dereito a practicar esta dedución as obras que se realicen en vivendas afectadas a unha actividade económica, prazas de garaxe, xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas e outras elementos análogos.

Base da dedución

A base desta dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que realicen tales obras.

En ningún caso, darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro en efectivo.

Límites máximos da dedución

 • A dedución terá un límite anual de:

  • - 1.000 euros en tributación individual.

  • - 1.500 euros en tributación conxunta.

 • Estes límites incrementaranse en 500 euros en tributación individual cando o contribuínte sexa unha persoa cun grao acreditado de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

  No caso de tributación conxunta o incremento será de 500 euros por cada contribuínte coa devandita discapacidade.

  Para os efectos da aplicación do incremento tomaranse en consideración todos os membros da unidade familiar que teñan o grao de discapacidade esixido con independencia de que teñan ou non rendes e de se satisfixeron ou non cantidades que lles dean dereito á dedución.

  Atención: a acreditación do grao de discapacidade efectuarase segundo o que se dispón na disposición adicional única do texto refundido da Lei de medidas fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado que é coincidente co que establece o artigo 72 do Regulamento do IRPF.

 • As cantidades satisfeitas no exercicio e non deducidas por exceder do límite anual, poderán deducirse nos dous exercicios seguintes.

  A dedución pendente de aplicar procedente do exercicio 2020  ten que practicarse obrigatoriamente no exercicio 2022, ata a contía máxima permitida segundo o tipo de tributación, polo que o contribuínte non pode optar por demorar, total ou parcialmente, a súa aplicación ao exercicio 2023.

  Así mesmo, teñase en conta que as deducións pendentes de 2020  e 2021  aplícanse antes da dedución xerada en 2022, polo que, se con aquela esgótase o límite máximo anual da dedución, as cantidades satisfeitas en 2022  poderanse deducir nos dous exercicios seguintes.

Incompatibilidade

En ningún caso darán dereito á aplicación desta dedución, as cantidades satisfeitas polas que o contribuínte teña dereito a practicarse a dedución por investimento en vivenda habitual a que se refire a disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF.

Atención: o importe da dedución xerada en 2020 e 2021  que non puido ser aplicado por exceder do límite anual, consignaranse no Anexo B.3 da declaración. Se as obras se realizan e satisfan en 2022  os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o  NIF da persoa ou entidade que realiza as obras e o importe  da dedución no mencionado Anexo B.3. Finalmente, o importe das cantidades satisfeitas en 2022  non deducidas por exceder do límite anual consignarase no recadro correspondente.