Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Polos gastos ocasionados ao trasladar a residencia habitual a unha zona de Cantabria en risco de despoboamento por motivos laborais por conta allea ou por conta propia

Normativa: Art. 2.11.3  Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía e límites da dedución

500 euros no período impositivo en que se produza o cambio de residencia e no seguinte.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que o traslado da residencia habitual desde calquera punto de España a unha zona en risco de despoboamento de Cantabria, debe vir motivado pola realización dunha actividade laboral ben por conta allea ou ben por conta propia .

  Atención: enténdese que cumpren este requisito aqueles municipios ou concellos en que se dean algún dos seguintes criterios obxectivos:

  1. Poboación inferior a 2000 habitantes.

  2. Densidade de poboación inferior a 12,5 habitantes por quilómetro cadrado.

  3. Taxa de avellentamento superior ao 30 por 100.

  Con esta finalidade debe terse en  conta a Orde HAC/22/2022, do 28 de novembro, pola que se aproba a relación de municipios que teñen a condición de Zona Rural de Cantabria en risco de despoboamento para o exercicio 2022  (BOC 07-12-2022). 

  Para determinar o concepto de  residencia habitual no territorio dunha Comunidade Autónoma  estarase no disposto polo artigo 72 da Lei do IRPF.

 • Para consolidar o dereito á dedución, é preciso que o contribuínte permaneza na nova residencia habitual durante o ano en que se produce o traslado e os tres seguintes.

  Importante: o incumprimento de calquera dos dous requisitos anteriores dará lugar á integración das cantidades deducidas na cota íntegra autonómica do exercicio en que se produza o incumprimento, cos correspondentes xuros de mora.

 • Que a suma da base liquidable xeral e a base liquidable do aforro , suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración, minorada no importe do mínimo persoal e familiar, recadro [0520], sexa inferior a

  • - 22.946 euros en tributación individual.

  • - 31.485 euros en tributación conxunta.

Límite máximo da dedución

O importe da dedución non poderá exceder da parte autonómica da cota íntegra procedente dos rendementos do traballo e de actividades económicas do exercicio en que resulte aplicable a dedución.

No caso de que ambos os dous cónxuxes xeren dereito á dedución, en  tributación conxunta, o límite máximo da dedución é único para a declaración no seu conxunto polo que a súa determinación se fará tomando en consideración o conxunto dos rendementos do traballo e de actividades económicas obtidos por ambos os dous cónxuxes e aplicarase ao importe total da dedución (1.000 euros).

Particularidades en caso de tributación conxunta

No suposto de tributación conxunta, a dedución de 500 euros aplicarase, en cada un dos períodos impositivos en que sexa aplicable a dedución, por cada un dos contribuíntes que traslade a súa residencia nos termos anteriormente comentados, co límite da parte autonómica da cota íntegra procedente de rendementos do traballo e de actividades económicas que corresponda aos contribuíntes que xeren dereito á aplicación da dedución.