Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acollemento familiar non remunerado de menores

Normativa: Art. 7  Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contías da dedución

 • 500 euros se se trata do primeiro menor en réxime de acollemento familiar non remunerado ou por delegación de garda para a convivencia preadoptiva, sempre que conviva co contribuínte durante máis de 183 días do período impositivo.

 • 600 euros se se trata do segundo menor ou sucesivo en réxime de acollemento familiar non remunerado ou por delegación de garda para a convivencia preadoptiva, sempre que conviva co contribuínte durante máis de 183 días do período impositivo.

Requisitos e outras condicións da dedución

 • O acollemento familiar que dá dereito á dedución poderá ser temporal, permanente ou por delegación de garda para a convivencia preadoptiva, por acordo administrativo ou xudicial.

 • Para os efectos de determinación do número de orde do menor acollido soamente computaranse aqueles menores que permanecesen no devandito réxime durante máis de 183 días do período impositivo.

  En ningún caso, computaranse os menores que fosen adoptados durante o devandito período impositivo polo contribuínte.

 • Non dará lugar a esta dedución o suposto de acollemento familiar temporal ou por delegación de garda para a convivencia preadoptiva  cando se producise a adopción do menor durante o período impositivo, sen prexuízo da aplicación da dedución por nacemento ou adopción de fillos.

 • No suposto de acollemento de menores por matrimonios ou unións de feito, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles se optasen por tributación individual.

 • Para a aplicación da dedución cumprirá que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración,  non supere :

   - 12.500 euros en tributación individual.

   - 25.000 euros en tributación conxunta.

  2. Que se acredite, pola consellaría competente na materia, a formalización do acollemento , así como que o contribuínte non recibiu axudas da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha vinculada co acollemento .